Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych RPO WP 2014-2020

Zakończony 01.07.2016

Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych RPO WP 2014-2020 (RPPM.04.01.00-IZ.00-22-001/16).

Przedmiotem konkursu jest udzielenie dofinansowania projektom składającym się na przedsięwzięcie strategiczne pt.: „Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynków pracy" zdefiniowane w RPS w zakresie aktywności zawodowej i społecznej Aktywni Pomorzanie, przyjętym uchwałą nr 910/272/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2013 roku[1] oraz uszczegółowione uchwałą nr 295/129/16 w sprawie ustalenia zakresu przedsięwzięcia strategicznego „Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynków pracy" przyjętą przez Zarząd Województwa Pomorskiego dnia 24 marca 2016 roku.

Przedsięwzięcie strategiczne realizowane jest poprzez koncepcje dotyczące szkolnictwa zawodowego, zidentyfikowane w procedurze konkursowej określonej uchwałą nr 493/45/15 w sprawie ogłoszenia konkursu na identyfikację koncepcji dotyczących szkolnictwa zawodowego stanowiących podstawę do ustalenia sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach realizacji przedsięwzięcia strategicznego „Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynków pracy" przyjętą przez Zarząd Województwa Pomorskiego dnia 28 maja 2015 roku.

Wyżej wymienione koncepcje realizowane są w formie projektów zintegrowanych w rozumieniu art. 32 ustawy wdrożeniowej. Na każdy projekt zintegrowany składają się dwa pojedyncze projekty: infrastrukturalny – realizowany w ramach Działania 4.1. współfinansowanego ze środków EFRR oraz nieinfrastrukturalny – realizowany w ramach Podziałania 3.3.1. Jakość edukacji zawodowej RPO WP 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS.

Zobacz ogłoszenie o naborze w ramach Poddziałania 3.3.1.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w Regulaminie konkursu dostępnym poniżej.


Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny wykonalności

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny strategicznej I stopnia


[1] Tekst przedmiotowego RPS dostępny jest na stronie http://strategia2020.pomorskie.eu/rps-aktywni-pomorzanie

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Od 4 maja 2016 r. do 1 lipca 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Konkurs powinien zostać rozstrzygnięty w listopadzie 2016 roku.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Regionalnych
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych dostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu.

Następnie należy złożyć do Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 wniosek, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami:

- dwa egzemplarze wniosku w wersji papierowej wraz z zapisem na nośniku optycznym (CD lub DVD) osobiście w godzinach pracy urzędu lub przesłać na adres urzędu wskazany powyżej

lub

- w wersji elektronicznej za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP na adres: 

/x7tx0no864/SkrytkaESP 

lub 

/x7tx0no864/Skrytka

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w pkt 11 Regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do typu beneficjenta wymienionego w pkt 6 opisu Działania 4.1. zamieszczonego w SzOOP RPO WP, tj.: organów prowadzących szkoły[1], których koncepcje zostały zidentyfikowane w procedurze konkursowej, o której mowa w pkt 2 Regulaminu konkursu, w ewentualnych partnerstwach z:

- innymi organami prowadzącymi szkoły,

- jednostkami samorządu terytorialnego i ich jednostkami organizacyjnymi,

- związkami i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego,

- instytucjami edukacyjnymi,

- szkołami wyższymi,

- instytucjami rynku pracy,

- izbami gospodarczymi i organizacjami przedsiębiorcow,

- pracodawcami/przedsiębiorcami,

- IOB,

- organizacjami pozarządowymi,

- podmiotami ekonomii społecznej/przedsiębiorstwami społecznymi.
 

[1] tj.: jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, związków i stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego i instytucji edukacyjnych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje wszystkie typy projektów wymienione w pkt 5 opisu Działania 4.1. zamieszczonego w SzOOP RPO WP, tj.:

 1. budowę i rozbudowę, roboty budowlane (przebudowa i remont), wyposażenie obiektów dydaktycznych w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych, w tym ośrodków egzaminacyjnych (w szczególności budynków szkolnych, laboratoriów dydaktycznych i sal do praktycznej nauki zawodu) wraz z zagospodarowaniem otoczenia,
 2. budowę, rozbudowę i roboty budowlane (przebudowa i remont) w istniejących obiektach infrastruktury społeczno-edukacyjnej na terenie ponadgimnazjalnych szkół zawodowych wraz z zagospodarowaniem otoczenia jako uzupełnienie 1) typu projektu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria formalne (obligatoryjne):

Obszar A – Podstawowe:
A.1. Poprawność złożenia wniosku
A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania
A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów
A.4. Partnerstwo
A.5. Kwalifikowalność wartości projektu
A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu
A.7. Pomoc publiczna
A.8. Montaż finansowy projektu
A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE
A.11. Zgodność z wymaganiami formalno-prawnymi
A.12. Zgodność z przedsięwzięciem strategicznym

Obszar B – Specyficzne:
B.1. Status projektu zintegrowanego

Kryteria wykonalności (obligatoryjne):

Obszar A – Wykonalność rzeczowa projektu
A.1. Możliwe warianty
A.2. Zakres rzeczowy projektu
A.3. Trwałość technologiczna
A.4. Poprawność procedury OOŚ.

Obszar B – Wykonalność finansowo-ekonomiczna projektu
B.1. Nakłady na realizację projektu
B.2. Założenia do analiz
B.3. Analiza finansowa projektu
B.4. Analiza ekonomiczna projektu
B.5. Trwałość instytucjonalno-finansowa

Kryteria strategiczne I stopnia (0/1):

Obszar A – Wkład projektu w realizację Programu (obligatoryjne)
A.1. Profil projektu na tle zapisów Programu
A.2. Potrzeba realizacji projektu
A.3. Wkład w zakładane efekty realizacji Programu
A.4. Oddziaływanie projektu

Obszar B – Metodyka projektu (obligatoryjne)
B.1. Kompleksowość projektu
B.2. Komplementarność projektu

Obszar C - Specyficzne ukierunkowanie projektu (fakultatywne)
C.1. Wpisywanie się w Inteligentne Specjalizacje

Obszar D – Projekt zintegrowany (obligatoryjne)
D.1. Status projektu zintegrowanego

W przypadku, gdy któryś z projektów wchodzących w skład projektu zintegrowanego nie spełni któregoś z kryteriów obligatoryjnych, projekt zintegrowany (tj. wszystkie projekty wchodzące w jego skład) uzyskuje ocenę negatywną.

Definicje kryteriów wyboru projektów przyjęte przez KM RPO WP znajdują się w wyciągu z Załącznika nr 3 do  SzOOP RPO WP, który stanowi Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85%.

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w pkt 18 opisu Działania 4.1. w SzOOP RPO WP, przy czym pomoc de minimis udzielana będzie wyłącznie w ramach cross-financingu, a jej intensywność nie może być wyższa niż maksymalna intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorstwa o tej samej wielkości (mikro-, małe, średnie albo duże przedsiębiorstwo), co wnioskodawca, udzielanej w Działaniu 4.1 RPO WP 2014-2020.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja: 209 985 290 PLN.

Niezbędne dokumenty

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu na każdym etapie oceny, o którym mowa w pkt 6 Regulaminu konkursu, Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu. Podstawę prawną dla procedury odwoławczej stanowi ustawa wdrożeniowa. 

Procedura odwoławcza dzieli się na dwa etapy:

 • etap przedsądowy, który odbywa się na poziomie IZ RPO WP,

 • etap postępowania przed sądami administracyjnymi, tj. wojewódzkim sądem administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Procedura odwoławcza nie wstrzymuje zawierania umów z wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania w ramach danego konkursu. Oznacza to, że w odniesieniu do projektów nieobjętych procedurą odwoławczą ich ocena odbywa się w normalnym trybie przewidzianym systemem realizacji, z zawarciem umowy o dofinansowanie włącznie.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących naboru w ramach Działania 4.1. informacji udziela telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

- Natalia Błażowska, tel. (58) 326 81 74, e-mail n.blazowska@pomorskie.eu,

- Jacek Jórasz, tel. (58) 326 81 26, e-mail j.jorasz@pomorskie.eu,

W sprawach dotyczących Generatora Wniosków Aplikacyjnych informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

- Dariusz Pyśko, tel. (58) 326 81 13, e-mail: d.pysko@pomorskie.eu,

- Andrzej Wrona, tel. (58) 326 81 13, e-mail: a.wrona@pomorskie.eu.Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

 1. Czy w ramach projektu zintegrowanego możliwa jest budowa nowej infrastruktury społeczno-edukacyjnej na terenie ponadgimnazjalnych szkół zawodowych?

  Budowa nowej infrastruktury społeczno-edukacyjnej na terenie ponadgimnazjalnych szkół zawodowych możliwa jest wyłącznie w uzasadnionych ekonomicznie przypadkach i przy uwzględnieniu trendów demograficznych.
   
 2. Mój projekt wpisuje się w Regionalny Program Strategiczny Aktywni Pomorzanie, jednak nie był wcześniej uzgodniony z Departamentem Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Czy mimo to mogę aplikować w konkursie?

  Nie, zgodnie z zapisami w pkt. 2.2. Regulaminu Konkursu, wnioskodawcami mogą być wyłącznie organy prowadzące szkoły, których koncepcje zostały wcześniej zidentyfikowane w konkursie przeprowadzonym przez Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
   
 3. W jakich przypadkach wsparcie udzielane w ramach Działania 4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 będzie stanowiło pomoc publiczną?

  Obowiązkiem każdego wnioskodawcy Działania 4.1 RPO WP 2014-2020 jest przeanalizowanie w studium wykonalności, czy wsparcie, o które wnioskuje, będzie stanowiło pomoc publiczną. W analizie może pomóc niniejszy schemat: Analiza występowania pomocy publicznej dla Działania 4.1.

  IZ RPO WP zwraca uwagę, że od 19 maja 2016 r. (publikacja Komunikatu Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/notice_of_aid_en.pdf) uległo zmianie stanowisko Komisji Europejskiej co do poziomu tzw. dodatkowej (pomocniczej) działalności gospodarczej. Zgodnie z tym nowym podejściem, KE uważa, że w przypadkach wykorzystywania infrastruktury do celów tak komercyjnych, jak i niekomercyjnych, gdy jest ona wykorzystywana prawie wyłącznie do celów prowadzenia działalności niegospodarczej, finansowanie infrastruktury może w całości wychodzić poza zakres zasad pomocy państwa, pod warunkiem że użytkowanie infrastruktury do celów gospodarczych zachowa charakter czysto pomocniczy, tj. działalności, która jest bezpośrednio powiązana z eksploatacją infrastruktury, konieczna do eksploatacji infrastruktury lub nieodłącznie związana z podstawowym wykorzystaniem o charakterze niegospodarczym. Zasadniczo nakłady na taką działalność pomocniczą (np. materiał, sprzęt, praca, kapitał) są takie same, jak na podstawową działalność o charakterze niegospodarczym. Jeżeli chodzi o potencjał infrastruktury, zakres działalności gospodarczej o charakterze pomocniczym musi pozostać ograniczony (do 20% całkowitych rocznych zasobów infrastruktury). Wcześniej KE uważała, że poziom dodatkowej działalności gospodarczej nie może przekroczyć 15% rocznych zasobów infrastruktury.

  W przypadku wystąpienia pomocy publicznej wsparcie udzielane będzie:

  - na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1416) wydanego w oparciu o art. 14 rozporządzenia KE nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U. UE L 187 z 26.06.2014),

  - jako pomoc de minimis na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 488) wydanego w oparciu o rozporządzenie KE nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 352 z 24.12.2013).