Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 11.3. Gospodarka wodno-ściekowa RPO WP 2014-2020

Zakończony 24.11.2017

Przedmiotem konkursu jest udzielenie dofinansowania projektom wpisującym się w cele szczegółowe Działania 11.3. Gospodarka wodno-ściekowa, w ramach OP 11 Środowisko.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w Regulaminie konkursu dostępnym poniżej.
 

Lista złożonych wniosków

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny wykonalności 

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny strategicznej I stopnia

 

Instytucja Zarządzająca RPO WP informuje, iż rozstrzygnięcie konkursu nr RPPM.11.03.00-IZ.00-22-003/17  powinno nastąpić do końca kwietnia 2018 roku.
 

UWAGA!
16 listopada 2017 roku - zmiana Regulaminu Konkursu
Zmiana związana jest z wejściem w życie ustawy z dnia 7 lipca 2017 roku o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych ustaw i zatwierdzeniem przez Zarząd Województwa Pomorskiego dnia 9 listopada 2017 roku uchwałą nr 1212/282/17 zmienionej treści Zasad Wdrażania RPO WP 20014-2020.

Zmianie uległy załączniki do Regulaminu konkursu: wzór wniosku, instrukcja wypełniania wniosku oraz wzór umowy o dofinansowanie. Ponadto zaktualizowano stosowne odniesienia w treści Regulaminu konkursu.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Od 2 listopada 2017 r. do 24 listopada 2017 r. 

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Konkurs powinien zostać rozstrzygnięty w marcu 2018 roku.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Regionalnych
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych dostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu.

Następnie należy złożyć do Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 wniosek, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami:

- dwa egzemplarze wniosku w wersji papierowej wraz z zapisem na nośniku optycznym (CD lub DVD) osobiście w godzinach pracy urzędu lub przesłać na adres urzędu wskazany powyżej

lub

- w wersji elektronicznej za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP na adres: 

/x7tx0no864/SkrytkaESP 

lub 

/x7tx0no864/Skrytka

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w pkt 11 Regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do wszystkich typów beneficjentów wymienionych w pkt 6 opisu Działania 11.3. zamieszczonego w SzOOP RPO WP, tj.:

 1. jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych,
 2. związków i stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego oraz spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,
 3. podmiotów wykonujących zadania jednostki samorządu terytorialnego /związku komunalnego,
 4. jednostek administracji rządowej,
 5. spółek wodnych,
 6. jednostek naukowych,
 7. szkół wyższych.

UWAGA!

W przypadku projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej uprawnionymi do składania wniosków są podmioty odpowiedzialne za realizację wyżej wymienionych zadań w aglomeracjach od 2 do 10 tys. RLM wyznaczonych na podstawie przepisów ustawy Prawo wodne.

Wielkość aglomeracji będzie weryfikowana w oparciu o następujące dokumenty:

a) zweryfikowane przez Marszałka Województwa Pomorskiego rozporządzenie Wojewody Pomorskiego lub uchwałę Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji, obowiązujące w dniu zakończenia naboru.

oraz

b) V Aktualizację KPOŚK.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje następujące typy projektu wymienione w pkt 5 opisu Działania 11.3. zamieszczonego w SzOOP RPO WP, tj.:

1. budowę, rozbudowę sieci kanalizacji zbiorczych,

2. budowę, rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków,

4. tworzenie i rozbudowę systemów monitoringu i oceny jakości wód powierzchniowych i podziemnych,

5. budowę, rozbudowę infrastruktury zagospodarowania osadów ściekowych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria formalne (obligatoryjne):

Obszar A – Podstawowe:

A.1. Poprawność złożenia wniosku

A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania

A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów

A.4. Partnerstwo

A.5. Kwalifikowalność wartości projektu

A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu

A.7. Pomoc publiczna

A.8. Montaż finansowy projektu

A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE

A.11. Zgodność z wymaganiami formalno-prawnymi

 

Kryteria wykonalności (obligatoryjne):


Obszar A – Wykonalność rzeczowa projektu

A.1. Możliwe warianty

A.2. Zakres rzeczowy projektu

A.3. Trwałość technologiczna

A.4. Poprawność procedury OOŚ


Obszar B – Wykonalność finansowo-ekonomiczna projektu

B.1. Nakłady na realizację projektu

B.2. Założenia do analiz

B.3. Analiza finansowa projektu

B.4. Analiza ekonomiczna projektu

B.5. Trwałość instytucjonalno-finansowa


Kryteria strategiczne I stopnia (punktowe):


Obszar A – Wkład projektu w realizację Programu

A.1. Profil projektu na tle zapisów Programu

A.2. Potrzeba realizacji projektu

A.3. Wkład w zakładane efekty realizacji Programu

A.4. Oddziaływanie projektu


Obszar B – Metodyka projektu

B.1. Kompleksowość projektu

B.2. Komplementarność projektu


Obszar C – Specyficzne ukierunkowanie projektu

(nie dotyczy typu projektu nr 4) )

C.1. Redukcja zanieczyszczeń zawartych w ściekach

Definicje kryteriów wyboru projektów przyjęte przez KM RPO WP znajdują się w wyciągu z Załącznika nr 3 do SzOOP RPO WP, który stanowi Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85%.

W przypadku projektów generujących dochód efektywny poziom dofinansowania wynosi 63,75%.

Maksymalna wartość dofinansowania

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania nie została ustalona.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych nie została ustalona.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych nie została ustalona.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

IZ RPO WP przeznacza na konkurs kwotę 40 718 251,83 PLN.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu na każdym etapie oceny, o którym mowa w pkt 9 Regulaminu konkursu, Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu. Podstawę prawną dla procedury odwoławczej stanowi ustawa wdrożeniowa. 

Procedura odwoławcza dzieli się na dwa etapy:

 • etap przedsądowy, który odbywa się na poziomie IZ RPO WP,

 • etap postępowania przed sądami administracyjnymi, tj. wojewódzkim sądem administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Procedura odwoławcza nie wstrzymuje zawierania umów z wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania w ramach danego konkursu. Oznacza to, że w odniesieniu do projektów nieobjętych procedurą odwoławczą ich ocena odbywa się w normalnym trybie przewidzianym systemem realizacji, z zawarciem umowy o dofinansowanie włącznie.

Wartość projektu

Minimalna wartość projektu wynosi 500 000 PLN, za wyjątkiem typu projektu nr 4), dla którego minimalnej wartości projektu nie ustalono.

Maksymalna wartość projektu nie została ustalona

Pytania i odpowiedzi

 • w sprawach dotyczących naboru dla Działania 11.3. informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

  Aleksandra Budny, tel. (58) 326 81 16, e-mail: a.budny@pomorskie.eu.
  Ewelina Lewandowska, tel. (58) 326 81 49, e-mail: e.lewandowska@pomorskie.eu
   
 • w sprawach dotyczących Generatora Wniosków Aplikacyjnych informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

  Dariusz Pyśko, tel. (58) 326 82 43, e-mail: d.pysko@pomorskie.eu,
  Andrzej Wrona, tel. (58) 326 81 13, e-mail: a.wrona@pomorskie.eu