Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 11.3. Gospodarka wodno-ściekowa RPO WP 2014-2020

Zakończony 13.05.2016

Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 11.3. Gospodarka wodno-ściekowa RPO WP 2014-2020 (konkurs RPPM.11.03.00-IZ.00-22-002/16).

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w Regulaminie konkursu dostępnym poniżej. 

 

Lista złożonych wniosków
Lista wniosków po weryfikacji wymogów formalnych
Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny wykonalności

Instytucja Zarządzająca RPO WP informuje o wydłużeniu czasu przeznaczonego na ocenę wykonalności w ramach konkursu nr RPPM.11.03.00-IZ.00-22-002/16 do dnia 2 września 2016 roku.

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny strategicznej

Wyniki naboru 08.09.2016

.

Wyniki naboru 11.3 (pdf 297 KB )
Lista członków KOP (pdf 333 KB )

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Od 18 kwietnia 2016 roku do 13 maja 2016 roku.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Do dnia 30 września 2016 roku.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Regionalnych
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych dostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu.

Następnie należy złożyć do Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 wniosek, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami:

w wersji papierowej osobiście w godzinach pracy urzędu (poniedziałek- piątek: 7.45-15.45) lub przesyłać na adres urzędu wskazany powyżej

lub

w wersji elektronicznej za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP na adres: /x7tx0no864/SkrytkaESP lub /x7tx0no864/Skrytka

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w pkt 11 Regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do wszystkich typów beneficjentów wymienionych w pkt 6 opisu Działania 11.3. zamieszczonego w SzOOP RPO WP. W przypadku projektów z zakresu gospodarki wodnościekowej uprawnionymi do składania wniosków są podmioty odpowiedzialne za realizacje wyżej wymienionych zadań w aglomeracjach od 2 do 10 tys. RLM wyznaczonych na podstawie przepisów ustawy Prawo wodne.

Wielkość aglomeracji będzie weryfikowana w oparciu o następujące dokumenty:

  • zweryfikowane przez Marszałka Województwa Pomorskiego rozporządzenie Wojewody Pomorskiego lub uchwałę Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji, obowiązujące w dniu zakończenia naboru.

oraz

  • IV Aktualizację KPOŚK lub (w przypadku jej niezatwierdzenia do dnia zakończenia oceny projektu przez KOP) III Aktualizację KPOŚK i Master Plan dla wdrażania dyrektywy 91/271/EWG.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje wszystkie typy projektów dotyczące gospodarki wodno-ściekowej oraz monitoringu wód powierzchniowych i podziemnych wymienione w pkt 5 opisu Działania 11.3. zamieszczonego w SzOOP RPO WP.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Działania 11.3. przyjęte przez KM RPO WP znajdują się w Załączniku nr 3 do SzOOP RPO WP.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85%.


W przypadku projektów generujących dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/20063, poziom dofinansowania właściwy dla danego projektu zostanie określony w oparciu o stawkę zryczałtowaną dla projektów generujących dochód w wysokości 25%, wskazaną w załączniku nr 5 do ww. rozporządzenia, zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 (obowiązującymi w dniu ogłoszenia konkursu) i warunkami określonymi w SzOOP RPO WP dla Działania 11.3.

Maksymalna wartość dofinansowania

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu nie została ustalona.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu

Maksymalna wartość projektu nie została ustalona.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 146 774 419 PLN.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu na każdym etapie oceny, o którym mowa w pkt 7 Regulaminu konkursu, wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, ze zm.).

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w pkt 10 Regulaminu konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Pytania i odpowiedzi

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

  1. Czy Gmina może ubiegać się o dofinansowanie operacji na nieruchomości stanowiącej jej własność, jednakże zlokalizowanej na terenie poza Województwem Pomorskim?

    Zgodnie z zapisami RPO WP 2014-2020 w ramach tego programu istnieje możliwość dofinansowania projektów realizowanych jedynie na terenie województwa pomorskiego. RPO WP 2014-2020 jest jednym z narzędzi realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, której zakres oraz logika interwencji zostały zdeterminowane zapisami sześciu Regionalnych Programów Strategicznych, określających sposób realizacji polityk rozwojowych Samorządu Województwa Pomorskiego do 2020 r.  Na etapie oceny formalnej wniosku o dofinansowanie weryfikacji podlega między innymi zgodność obszaru realizacji projektu z zapisami ww. dokumentów.