Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 11.2. Gospodarka odpadami RPO WP 2014-2020

Zakończony 22.12.2017

Przedmiotem konkursu jest udzielenie dofinansowania projektom wpisującym się w cele szczegółowe Działania 11.2. Gospodarka odpadami, w ramach OP 11 Środowisko.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w regulaminie konkursu.

Instytucja Zarządzająca RPO WP informuje, iż rozstrzygnięcie konkursu nr RPPM.11.02.00-IZ.00-22-002/17  powinno nastąpić do końca czerwca 2018 roku.

UWAGA!
16 listopada 2017 roku - zmiana Regulaminu Konkursu

Zmiana związana jest z wejściem w życie ustawy z dnia 7 lipca 2017 roku o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych ustaw i zatwierdzeniem przez Zarząd Województwa Pomorskiego dnia 9 listopada 2017 roku uchwałą nr 1212/282/17 zmienionej treści Zasad Wdrażania RPO WP 20014-2020.

Zmianie uległy załączniki do Regulaminu konkursu: wzór wniosku, instrukcja wypełniania wniosku oraz wzór umowy o dofinansowanie. Ponadto zaktualizowano stosowne odniesienia w treści Regulaminu konkursu.


    Lista złożonych wniosków

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny wykonalności

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny strategicznej I stopnia

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Od 1 grudnia 2017 r. do 22 grudnia 2017 r. 

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Konkurs powinien zostać rozstrzygnięty w kwietniu 2018 roku.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Departament Programów Regionalnych

ul. Augustyńskiego 2

80-819 Gdańsk 

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych dostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu.

Następnie należy złożyć do Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 wniosek, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami:

- dwa egzemplarze wniosku w wersji papierowej wraz z zapisem na nośniku optycznym (CD lub DVD) osobiście w godzinach pracy urzędu lub przesłać na adres urzędu wskazany powyżej

lub

- w wersji elektronicznej za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP na adres: 

/x7tx0no864/SkrytkaESP 

lub 

/x7tx0no864/Skrytka

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w pkt 11 regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do wszystkich typów beneficjentów wymienionych w pkt 6 opisu Działania 11.2. zamieszczonego w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego (SzOOP RPO WP), tj.:

 1. jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych,
 2. związków i stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego oraz spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,
 3. podmiotów wykonujących zadania jednostek samorządu terytorialnego/związku komunalnego, 
 4. podmiotów działających w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym,
 5. organizacji pozarządowych,
 6. PGL Lasy Państwowe i jego jednostek organizacyjnych,
 7. przedsiębiorców.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje wszystkie typy projektu wymienione w pkt 5 opisu Działania 11.2. zamieszczonego w SzOOP RPO WP, tj.:

 1. budowę lub rozbudowę systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w szczególności punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym wyposażone w segment napraw i ponownego wykorzystania oraz punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych,
 2. rozbudowę, przebudowę regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, w tym takich ich elementów jak: instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w tym przede wszystkim instalacji do przetwarzania selektywnie zbieranych bioodpadów,
 3. budowę instalacji do odzysku lub recyklingu poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych lub stacji przeładunkowych odpadów,
 4. budowę, przebudowę i rozbudowę instalacji do zagospodarowywania odpadów ulegających biodegradacji wraz z systemami do selektywnego zbierania bioodpadów,
 5. budowę i rozbudowę instalacji do odzysku komunalnych osadów ściekowych na terenie RIPOK.

Uwaga!

W przypadku wniosków złożonych w ramach typów projektu nr 2)-5) warunkiem rozstrzygnięcia konkursu oraz zakontraktowania projektów w ramach ww. typów jest potwierdzenie przez KE spełnienia warunków ex-ante określonych dla gospodarki odpadami.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria formalne (obligatoryjne):

Obszar A – Podstawowe:

A.1. Poprawność złożenia wniosku

A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania

A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów

A.4. Partnerstwo

A.5. Kwalifikowalność wartości projektu

A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu

A.7. Pomoc publiczna

A.8. Montaż finansowy projektu

A.9. Cross-financing

A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE

A.11. Zgodność z wymaganiami formalno-prawnymi

 

Kryteria wykonalności (obligatoryjne):

Obszar A – Wykonalność rzeczowa projektu

A.1. Możliwe warianty

A.2. Zakres rzeczowy projektu

A.3. Trwałość technologiczna

A.4. Poprawność procedury OOŚ

 

Obszar B – Wykonalność finansowo-ekonomiczna projektu

B.1. Nakłady na realizację projektu

B.2. Założenia do analiz

B.3. Analiza finansowa projektu

B.4. Analiza ekonomiczna projektu

B.5. Trwałość instytucjonalno-finansowa

 

Kryteria strategiczne I stopnia (punktowe):

Obszar A – Wkład projektu w realizację Programu

A.1. Profil projektu na tle zapisów Programu

A.2. Potrzeba realizacji projektu

A.3. Wkład w zakładane efekty realizacji Programu

A.4. Oddziaływanie projektu

 

Obszar B – Metodyka projektu

B.1. Kompleksowość projektu

B.2. Komplementarność projektu

 

Obszar C – Specyficzne ukierunkowanie projektu

C.1. Zaangażowanie kapitału prywatnego

C.2. Zastosowanie efektywnych rozwiązań technologicznych

C.3. Redukcja negatywnych oddziaływań środowiskowych

C.4. Zaangażowanie mieszkańców

Definicje kryteriów wyboru projektów przyjęte przez KM RPO WP znajdują się w wyciągu z Załącznika nr 3 do SzOOP RPO WP, który stanowi Załącznik nr 6 do regulaminu konkursu.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85%.

W przypadku wystąpienia pomocy publicznej wsparcie udzielane będzie zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w pkt 18 opisu Działania 11.2. w SzOOP RPO WP

Maksymalna wartość dofinansowania

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania nie została ustalona.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu dla:

a) typu projektu nr 1): wynosi 2 000 000 PLN,

b) typów projektu nr 2)-5): nie została ustalona.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

IZ RPO WP przeznacza na konkurs kwotę 84 940 188,13 PLN w następującym podziale:

a) typ projektu nr 1): 32 399 598,13 PLN

b) typ projektu nr 2)-5): 52 540 590,00 PLN

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu na każdym etapie oceny, o którym mowa w pkt 9 regulaminu konkursu, Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu. Podstawę prawną dla procedury odwoławczej stanowi ustawa wdrożeniowa. 

Procedura odwoławcza dzieli się na dwa etapy:

 • etap przedsądowy, który odbywa się na poziomie IZ RPO WP,

 • etap postępowania przed sądami administracyjnymi, tj. wojewódzkim sądem administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Procedura odwoławcza nie wstrzymuje zawierania umów z wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania w ramach danego konkursu. Oznacza to, że w odniesieniu do projektów nieobjętych procedurą odwoławczą ich ocena odbywa się w normalnym trybie przewidzianym systemem realizacji, z zawarciem umowy o dofinansowanie włącznie.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących naboru dla Działania11.1. informacji udziela telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

W sprawach dotyczących Generatora Wniosków Aplikacyjnych informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

 

 

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

1. Czy można składać jeden wniosek na dwa typy projektów, wzajemnie się uzupełniających? Dotyczy dokładnie projektów typu 1 i 4. Czy taki wniosek finansowany jest z obu puli przeznaczonych na oba typy projektów z podziałem na zadania dotyczące budowy PSZOK (do 2 mln. zł kosztów kwalifikowalnych) i budowy instalacji do zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji wraz z systemem do selektywnego zbierania bioodpadów (bez limitu dla kosztów kwalifikowalnych)?

Zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPPM.11.02.00-IZ.00-22-002/17 w wyniku oceny strategicznej I stopnia powstają dwie listy projektów (jedna dla projektów realizujących typ projektu nr 1), druga dla projektów realizujących typy projektu nr 2)-5)). W związku z powyższym nie ma możliwości złożenia jednego, wspólnego wniosku na dwa typy projektu, tj. typ projektu nr 1 (dotyczący budowy PSZOK) i nr 4 (dotyczący budowy instalacji do zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji wraz z systemem do selektywnego zbierania bioodpadów).

2. W związku z ogłoszonym naborem wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 11.2. Gospodarka odpadami RPO WP 2014-2020 proszę o wyjaśnienie kwestii, czy modernizacja instalacji do kompostowania odpadów selektywnie zbieranych odpadów zielonych i odpadów biodegradowalnych, budowa instalacji do przygotowania wsadu do procesów biologicznych oraz budowa instalacji do produkcji nawozów mineralno-organicznych może stanowić koszt kwalifikowalny w ramach pomocy inwestycyjnej na lokalną infrastrukturę?
 

Zadanie dotyczące budowy instalacji do produkcji nawozów mineralno-organicznych nie może zostać uznane za kwalifikowalne w ramach pomocy inwestycyjnej na lokalną infrastrukturę. Ponadto do dwóch pozostałych wymienionych zadań istnieją wątpliwości co do kwalifikowalności w ramach pomocy inwestycyjnej na lokalną infrastrukturę w zależności od uzyskania końcowego wyniku danego procesu.

Pomoc na infrastrukturę lokalną uregulowana jest w art. 56 GBER[1]. Zgodnie z art. 56 ust. 2 GBER, pomocy na infrastrukturę lokalną nie można udzielać na budowę lub modernizację infrastruktury, która jest innych sekcji rozdziału III GBER (z wyjątkiem sekcji 1 - Pomoc regionalna). Artykuł ten nie ma również zastosowania do infrastruktury portów lotniczych i infrastruktury portowej. Oznacza to, że pomoc na infrastrukturę lokalną nie może być udzielana na następujące typy infrastruktury:

•       infrastruktura badawczo-rozwojowa,

•       klastry innowacyjne,

•       infrastruktura efektywnych energetycznie systemów ciepłowniczych i chłodniczych,

•       infrastruktura energetyczna, w tym odnawialne źródła energii (tutaj wchodzi także infrastruktura służąca produkcji biopaliw) i związana z kogeneracją,

•       infrastruktura dedykowana recyclingowi i ponownemu wykorzystaniu odpadów,

•       infrastruktura szerokopasmowa,

•       infrastruktura służąca zachowaniu kultury i dziedzictwa kulturowego,

•       infrastruktura sportowa oraz wielofunkcyjna infrastruktura rekreacyjna,

•       infrastruktura portów lotniczych,

•       infrastruktura portów morskich i śródlądowych.

Zgodnie z art. 2 pkt 111 GBER, "biopaliwo" oznacza ciekłe lub gazowe paliwo do transportu, produkowane z biomasy (art. 2 pkt 117 GBER: "biomasa" oznacza ulegającą biodegradacji frakcję produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej (w tym substancje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego), leśnej i powiązanych gałęzi przemysłu, w tym rybołówstwa i akwakultury, a także biogazy i ulegającą biodegradacji frakcję odpadów przemysłowych i komunalnych).

Zgodnie z art. 2 pkt 126 GBER, "ponowne wykorzystanie" oznacza jakikolwiek proces, w wyniku którego produkty lub składniki niebędące odpadami są wykorzystywane ponownie do tego samego celu, do którego były przeznaczone.

Natomiast zgodnie z art. 2 pkt 128 GBER, "recykling" oznacza dowolny proces odzysku, w ramach którego materiały odpadowe są ponownie przetwarzane w produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych celach. Obejmuje to ponowne przetwarzanie materiału organicznego, ale nie obejmuje odzysku energii i ponownego przetwarzania na materiały, które mają być wykorzystane jako paliwa lub do celów wypełniania wyrobisk.

W zawiązku z tym odpowiedź na pytanie, czy w projekcie wymienione zadania mogą zostać uznane za kwalifikowalne w ramach pomocy inwestycyjnej na lokalną infrastrukturę będzie mogła być udzielona tylko po przeanalizowaniu pełnych informacji o projekcie z konkretnymi danymi zawartymi między innymi w studium wykonalności. Należy także przeanalizować czy wyodrębnienie w RIPOK-u – który ogólnie jest infrastrukturą służącą recyklingowi – poszczególnych instalacji służących potencjalnie innym celom niż recykling nie byłoby sztucznym podziałem projektu w celu obejścia zakazu ustanowionego w art. 56 ust. 2 GBER. Takie ryzyko może istnieć, w związku z tym należałoby się przyjrzeć całemu projektowi, żeby je dokładnie zbadać.

Ponadto jest możliwość zastosowania innych przeznaczeń pomocy:

•      na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1416), wydanego w oparciu o art. 14 rozporządzenia KE nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U. UE L 187 z 26.06.2014);

•      na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 488) wydanego w oparciu o rozporządzenie KE nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 352 z 24.12.2013);

•      zgodnie z zasadami określonymi w decyzji Komisji z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 7 z 11.01.2012, str. 3) oraz wyjaśnieniami zawartymi w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. w zakresie reguł dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym w ramach zadań własnych samorządu gminy w gospodarce odpadami komunalnymi (wsparcie stanowi rekompensatę z tytułu realizacji zadań publicznych).

Więcej informacji znajduje się w zał. 6 do Zasad Wdrażania, Wytyczne w zakresie stosowania pomocy publicznej, dostępnych na stronie www.rpo.pomorskie.eu

 

[1] General Block Exemption Regulation, tj. ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych - rozporządzenie Komisji (UE) z dnia 17 czerwca 2014 r. nr 651/2014 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r., s. 1, ze zm.).

 

3. Czy w związku z art. 61 ust. 8 lit. c) rozporządzenia nr 1303/2013, uznając iż w naszym przypadku znajduje zastosowanie – czyli pomoc zgodną z rynkiem wewnętrznym pomoc państwa, gdy przeprowadzono indywidualną  weryfikacje w potrzeb w zakresie finansowania zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami dotyczącymi pomocy państwa, metodą określenia maksymalnej dotacji jest metoda analogiczna do tzw. „luki w finansowaniu" – w szczególności oparta na zaplanowaniu przychodów i kosztów w okresie odniesienia przyjętego dla inwestycji w sektorze gospodarowania odpadami oraz skorygowania ich dopuszczalną stopą dyskontową?

Pomoc na infrastrukturę lokalną jest przeznaczeniem pomocy, o którym mowa w art. 61 ust. 8 lit. c) rozporządzenia nr 1303/2013. W przypadku tego przeznaczenia pomocy, jej maksymalną wartość oblicza się zgodnie z art. 56 ust. 6 GBER, a więc  metodą podobną do tzw. „luki w finansowaniu", przy czym analizę należy przeprowadzić dla okresu ekonomicznej żywotności  danej inwestycji (tj. co do zasady – okres amortyzacji).