Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2. Transfer wiedzy do gospodarki

Zakończony 05.06.2017

Instytucja Pośrednicząca – Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2. Transfer wiedzy do gospodarki (konkurs nr RPPM.01.02.00-IP.02-22-001/17).

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w Regulaminie konkursu dostępnym poniżej. 

Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla projektów wpisanych do Kontraktu Terytorialnego  dla Województwa Pomorskiego (umowy zawartej pomiędzy Rządem Polskim a Samorządem Województwa Pomorskiego w dniu 19 grudnia 2014 r. ze zm.).

Lista złożonych wniosków o dofinansowanie projektów

Lista wniosków po weryfikacji wymogów formalnych

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny wykonalności

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny strategicznej I stopnia

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Od 3 kwietnia 2017 r. do 5 czerwca 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Konkurs powinien zostać rozstrzygnięty we wrześniu 2017 roku.

Informujemy, iż w związku z koniecznością uzyskania dodatkowych wyjaśnień od Wnioskodawców konkursu nr RPPM.01.02.00 – IP.02-22 – 001/17, planowany termin rozstrzygnięcia konkursu zostaje przesunięty na październik br. 

Miejsce składania wniosków

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
al. Grunwaldzka 472 D
80-309 Gdańsk

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych dostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu.

Następnie należy złożyć do Instytucji Pośredniczącej – Agencji Rozwoju Pomorza S.A. wniosek, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami w wersji papierowej osobiście lub przesłać na adres wskazany powyżej.

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w pkt 11 Regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do wszystkich typów beneficjentów wymienionych w pkt 6 opisu Działania 1.2 zamieszczonego w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WP), tj.

Jednostki naukowe  w ewentualnych partnerstwach z:

- innymi jednostkami naukowymi,

- przedsiębiorcami,

- IOB,

- jednostkami samorządu terytorialnego i ich jednostkami organizacyjnymi,

- związkami i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje wszystkie typy projektów wymienione w pkt 5 opisu Działania 1.2 zamieszczonego w SzOOP RPO WP.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Działania 1.2. przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego znajdują się w Rozdziale 8.3. SzOOP RPO WP. Wyciąg z kryteriów wyboru projektów stanowi Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Projekty co do zasady są objęte pomocą publiczną. Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w pkt 4.5 Regulaminu konkursu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na konkurs wynosi 88 288 682 PLN.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w pkt 9 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

  • w sprawach dotyczących Działania 1.2. informacji udziela telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:
  • w sprawach dotyczących naboru wniosków informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:
  • w sprawach dotyczących Generatora Wniosków Aplikacyjnych informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej: