Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1. Ekspansja przez innowacje, Poddziałania 1.1.1. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne RPO WP 2014-2020

Zakończony 15.06.2016

Instytucja Pośrednicząca - Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1. Ekspansja przez innowacje - wsparcie dotacyjne RPO WP 2014-2020 - konkurs nr RPPM.01.01.01-IP.02-22-001/16 (poprzednio nr RPPM.01.01.01-IZ.00-22-001/16 zgodnie z Regulaminem konkursu).

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w Regulaminie konkursu dostępnym poniżej. 


Lista złożonych wniosków dla Poddziałania 1.1.1.

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi rozstrzygnięcia konkursu numer RPPM.01.01.01 – IZ.00-22 – 001/16, uprzejmie informujemy, że termin jego rozstrzygnięcia (30 października 2016), podany w regulaminie konkursu, jest terminem orientacyjnym. Aktualnie trwa ocena formalna wniosków, która powinna się zakończyć z początkiem listopada br. W związku z tym, na chwilę obecną, orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to koniec stycznia 2017 r. Jednocześnie wskazujemy, że o ewentualnych zmianach terminów zakończenia poszczególnych etapów oceny będziemy informować na bieżąco.


Listy wniosków po weryfikacji wymogów formalnych

Listy wniosków zakwalifikowanych do oceny wykonalności

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny strategicznej I stopnia

 

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 04 maja 2016 roku do 15 czerwca 2016 roku.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Konkurs powinien zostać rozstrzygnięty do dnia 30 października 2016 roku.

Miejsce składania wniosków

Wnioski w wersji papierowej należy składać osobiście w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza S.A., od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 lub przesyłać na adres:

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych dostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu.

Następnie należy złożyć do Instytucji Pośredniczącej - Agencji Rozwoju Pomorza S.A. wniosek, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami w wersji papierowej osobiście lub przesłać na adres wskazany powyżej.

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są określone w pkt 11 Regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do typów beneficjentów od 1) do 2) wymienionych w pkt 6 opisu Działania 1.1., Poddziałania 1.1.1., zamieszczonego w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WP).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje typy projektów od 1) do 6) wymienione w pkt 5 opisu Działania 1.1., Poddziałania 1.1.1., zamieszczonego w SzOOP RPO WP.

W konkursie RPPM.01.01.01-IZ.00-22-001/16 w ramach jednego projektu (t.j. wniosku o dofinansowanie) nie ma możliwości łączenia typów projektów od 1) do 4) z typami projektów 5) i 6), tj. nie dopuszcza się łączenia typów projektów dotyczących prac badawczo-rozwojowych z typami projektów dotyczącymi tworzenia i rozwoju infrastruktury B+R przedsiębiorstw.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Działania 1.1., Poddziałania 1.1.1. przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 3 do SzOOP RPO WP.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Projekty co do zasady są objęte pomocą publiczną. Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w pkt 18 opisu Działania 1.1., Poddziałania 1.1.1. w SzOOP RPO WP, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku pomocy de minimis pomoc udzielana na pokrycie części wydatków kwalifikowalnych nie może przekroczyć 50% wartości wydatków podlegających tej pomocy.

Maksymalna wartość dofinansowania

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu nie została ustalona.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 101 107 516 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (Załącznik do uchwały nr 1344/102/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku)

Załączniki do Regulaminu konkursu

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w pkt 10 Regulaminu konkursu.

Sposób i miejsce udostępnienia informacji o naborze

Pełna informacja o naborze wraz z Regulaminem konkursu i dokumentami niezbędnymi do złożenia wniosku znajdują się na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej - Agencji Rozwoju Pomorza S.A. w dzialeZobacz ogłoszenia i wyniki naborów" oraz na stronach internetowych www.rpo.pomorskie.eu i www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących Działania 1.1., Poddziałania 1.1.1. informacji udziela telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, tel. 58 32 33 106, 58 32 33 139, e-mail: gdańsk.pife@pomorskie.eu

Katarzyna Laskowska, tel. 58 32 33 228, e-mail: katarzyna.laskowska@arp.gda.pl


W sprawach dotyczących naboru wniosków informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

Justyna Walendziak, tel. 58 32 33 227, e-mail: justyna.walendziak@arp.gda.pl

Zuzanna Witek, tel. 58 32 33 158, e-mail: zuzanna.witek@arp.gda.pl


W sprawach dotyczących Generatora Wniosków Aplikacyjnych informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

Dariusz Pyśko, tel. 58 32 68 113, e-mail:  d.pysko@pomorskie.eu

Andrzej Wrona, tel. 58 32 68 113, e-mail: a.wrona@pomorskie.eu

Miłosz Mociewicz, tel. 58 32 33 221, e-mail: milosz.mociewicz@arp.gda.pl

 

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania