Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1. Ekspansja przez innowacje, Poddziałania 1.1.1. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne RPO WP 2014-2020

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 1 sierpnia 2017 roku do 29 września 2017 roku.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Konkurs powinien zostać rozstrzygnięty w kwietniu 2018 roku.

Miejsce składania wniosków

Wnioski w wersji papierowej należy składać osobiście w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza S.A., od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 lub przesyłać na adres:

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych dostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu.

Następnie należy złożyć do Instytucji Pośredniczącej - Agencji Rozwoju Pomorza S.A. wniosek, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami w wersji papierowej osobiście lub przesłać na adres wskazany powyżej.

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są określone w pkt 11 Regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do typów beneficjentów od 1) do 2) wymienionych w pkt 6 opisu Działania 1.1., Poddziałania 1.1.1., zamieszczonego w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WP).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje typy projektów od 1) do 6) wymienione w pkt 5 opisu Działania 1.1., Poddziałania 1.1.1., zamieszczonego w SzOOP RPO WP.

W konkursie RPPM.01.01.01-IP.02-22-002/17 w ramach jednego projektu (t.j. wniosku o dofinansowanie) nie ma możliwości łączenia typów projektów od 1) do 4) z typami projektów 5) i 6), tj. nie dopuszcza się łączenia typów projektów dotyczących prac badawczo-rozwojowych z typami projektów dotyczącymi tworzenia i rozwoju infrastruktury B+R przedsiębiorstw.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Działania 1.1., Poddziałania 1.1.1. przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 znajdują się w Rozdziale 8.3. SzOOP RPO WP. Wyciąg z kryteriów wyboru projektów stanowi Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Projekty w ramach konkursu objęte są regułami pomocy publicznej/pomocy de minimis. Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w pkt 4.5 Regulaminu konkursu.

Maksymalna wartość dofinansowania

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu nie została ustalona.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu

Maksymalna dopuszczalna wartość wydatków kwalifikowalnych nie została ustalona.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 102 333 680 PLN

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w pkt 9 Regulaminu konkursu.

Sposób i miejsce udostępnienia informacji o naborze

Pełna informacja o naborze wraz z Regulaminem konkursu i dokumentami niezbędnymi do złożenia wniosku znajdują się również na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej - Agencji Rozwoju Pomorza S.A. w dziale „Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów" oraz na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Pytania i odpowiedzi

 • w sprawach dotyczących Działania 1.1., Poddziałania 1.1.1. informacji udziela telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej:

  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, tel. 58 32 33 106, (58) 32 33 139, e-mail: gdańsk.pife@pomorskie.eu
   
 • w sprawach dotyczących naboru wniosków informacji udzielają telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej:

  Pracownicy Sekcji Kontraktowania, tel. 58 32 33 107, e-mail: konkurs111@arp.gda.pl,
   
 • w sprawach dotyczących Generatora Wniosków Aplikacyjnych informacji udzielają telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej:

  - Miłosz Mociewicz, tel. 58 32 33 221, e-mail: milosz.mociewicz@arp.gda.pl,

  - Dariusz Pyśko, tel. 58 326 82 43, e-mail:  d.pysko@pomorskie.eu,

  - Andrzej Wrona, tel. 58 326 81 13, e-mail: a.wrona@pomorskie.eu.