Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 5.5. Kształcenie ustawiczne RPO WP 2014-2020

Zakończony 24.11.2016

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego 2014-2020 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 5.5 Kształcenie ustawiczne, w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.05.05.00-IZ.00-22-001/16.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w regulaminie konkursu

Informacja o ilości złożonych wniosków w ramach konkursu 5.5

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej

Wyniki naboru 23.05.2017

Wyniki 
Lista Członków KOP (docx 144 KB )

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Wnioski można składać w terminie od 31 października 2016 roku do 24 listopada 2016 roku.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Do 31 maja 2017 roku.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Augustyńskiego 2 , 80-819 Gdańsk ( sekretariat – pokój nr 33)

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych dostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu.

Następnie należy złożyć do Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 wniosek, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami:

 • dwa jednobrzmiące egzemplarze wniosku w wersji papierowej osobiście w godzinach pracy urzędu (poniedziałek- piątek: 7.45-15.45) lub przesyłać na adres urzędu wskazany powyżej

lub

 • w wersji elektronicznej za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP na adres: /x7tx0no864/SkrytkaESP

Szczegółowe informacje dotyczące formy składania wniosków o dofinansowanie są zawarte w podrozdziale 1.9 regulaminu konkursu

 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do konkursu, jako wnioskodawcy, mogą przystąpić w szczególności:

 1. instytucje edukacyjne,
 2. szkoły wyższe,
 3. Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB),
 4. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
 5. związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 6. instytucje rynku pracy,
 7. związki zawodowe,
 8. izby gospodarcze i organizacje przedsiębiorców,
 9. organizacje pozarządowe,
 10. podmioty ekonomii społecznej/przedsiębiorstwa społeczne

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekty ukierunkowane na poprawę sytuacji na rynku pracy osób w wieku aktywności zawodowej, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji, w szczególności pracowników sektora MMŚP, realizowane w oparciu o popytowy model świadczenia wysokiej jakości usług edukacyjnych, z uwzględnieniem analizy potrzeb edukacyjnych danego uczestnika projektu, obejmujące rozwój kompetencji kluczowych, poprzez:

i)        szkolenia i kursy w zakresie TIK, kończące się programem formalnej oceny i certyfikacji zewnętrznej kompetencji osiągniętych przez uczestników projektów, zgodnych ze standardami określonymi w ramie kompetencji informatycznych i informacyjnych (Digital Competence Framework),

ii)       szkolenia i kursy w zakresie języków obcych kończące się certyfikatem zewnętrznym, potwierdzającym zdobycie przez uczestników określonego poziomu biegłości językowej (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego),

iii)     rozwój kwalifikacji zgodnych ze zintegrowanym systemem kwalifikacji (po jego wejściu w życie), obejmujący m.in. szkolenia i kursy. 

 

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Działania 5.5 przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 8.3 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 oraz w załączniku nr 1 do regulaminu konkursu.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 85% (środki EFS).

Wymagany wkład własny beneficjenta do projektu wynosi 15% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota alokacji środków finansowych (środki EFS) przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs wynosi 86 872 000,00 PLN[1]

Zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego nr 286/219/17 z dnia 14.03.2017 kwota alokacji środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie została zwiększona do wysokości 180 950 630,56 złotych.

 

[1]Kwota jest wynikiem przeliczenia alokacji przewidzianej na realizację konkursu dla Działania 5.5. w Harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na 2016 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Uchwała nr 610/150/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 16 czerwca 2016 roku),tj. 20 000 000,00 EUR, według kursu  4,3436 PLN/EUR.  Kwota alokacji przewidzianej na konkurs może ulec zmianie w wyniku zmiany kursu PLN/EUR ponieważ kurs przeliczenia EUR/PLN jest tożsamy z kursem wskazanym w algorytmie przeliczania środków EFRR, EFS wskazanym w Załączniku nr 4a Aneksu nr 1 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego, tj. kurs EBC z przedostatniego dnia kwotowania Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym dokonuje się wyliczenia wartości alokacji. Dostępna alokacja będzie przeliczana każdorazowo według stanu na miesiąc podpisywania umowy o dofinansowanie.

Niezbędne dokumenty

Inne ważne informacje

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie 

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza prowadzona będzie na podstawie zapisów rozdziału 15 Procedura odwoławcza ustawy wdrożeniowej. Prawo do wniesienia środka zaskarżenia w ramach procedury odwoławczej przysługuje na każdym etapie oceny wniosku o dofinansowanie projektu wybieranego w trybie konkursowym. Środkiem zaskarżenia przysługującym wnioskodawcy jest pisemny protest.

Szczegółowe Informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w podrozdziale 4.3 regulaminu konkursu

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu udziela Instytucja Ogłaszająca Konkurs w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: op5.rpo@pomorskie.eu lub za pomocą faksu: 58 326 81 93.

Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane są na stronie internetowej RPO WP 2014-2020 www.rpo.pomorskie.eu w zakładce „Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków".  

W przypadku znaczącej liczby pytań mogących negatywnie wpływać na realizację podstawowych zadań, IOK zastrzega sobie prawo do publikowania odpowiedzi na kluczowe lub powtarzające się najczęściej pytania. Odpowiedzi udzielane na pytania związane z procedurą wyboru projektów są wiążące do momentu zmiany odpowiedzi. Jeżeli zmiana odpowiedzi nie wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, wnioskodawcy którzy zastosowali się do danej odpowiedzi i złożyli wniosek o dofinansowanie w oparciu  o wskazówki w niej zawarte, nie ponoszą negatywnych konsekwencji związanych ze zmianą odpowiedzi. 

IOK zastrzega, iż pytania i odpowiedzi umieszczane na stronie www.rpo.pomorskie.eu są dedykowane konkretnemu konkursowi.

Pytania i odpowiedzi ze spotkania informacyjnego z dnia 3 listopada 2016 r. - POBIERZ 

Pytania i odpowiedzi ze spotkania informacyjnego z dnia 15 listopada 2016 r. - POBIERZ 

PODEJŚCIE POPYTOWE

1. Co Państwo rozumieją pisząc „podejście popytowe" na str. 13 regulaminu? 

Odp. z dnia 21.10.2016 r.

Popytowy model świadczenia usług edukacyjnych w ramach Działania 5.5. oznacza, iż usługi edukacyjne świadczone będą zgodnie z indywidualnymi potrzebami osób w wieku aktywności zawodowej – uczestników projektów, którzy będą przystępować do uczestnictwa w projektach z własnej inicjatywy i to do nich będzie należała decyzja o rodzaju, formie i zakresie usług, z jakich skorzystają.

Jednocześnie, popytowego modelu świadczenia usług edukacyjnych w rozumieniu Działania 5.5. nie należy utożsamiać z pojęciem „podejścia popytowego" w rozumieniu Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania  przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020, gdzie oznacza ono mechanizm dystrybucji środków EFS ukierunkowany na możliwość dokonania samodzielnego wyboru usług rozwojowych przez przedsiębiorcę oraz odpowiadający na indywidualne potrzeby rozwojowe przedsiębiorcy. W konkursie w ramach Działania 5.5. grupą docelową nie są przedsiębiorcy, a osoby fizyczne, które z własnej inicjatywy są zainteresowane są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kompetencji i kwalifikacji.

2. Czy w podejściu popytowym należy stosować zasadę konkurencyjności

Odp. z dnia 21.10.2016 r.

„Podejście popytowe" w rozumieniu Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania  przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020, nie jest realizowane w konkursie w ramach Działania 5.5.

Niemniej jednak, w ramach Działania 5.5., w zależności od wartości zamówienia oraz typu beneficjenta, postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego prowadzone jest z zastosowaniem trybów i procedur określonych w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) (zwaną dalej: Pzp) lub z zastosowaniem zasady konkurencyjności, zgodnie z warunkami zawartymi w Wytycznych dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Ponadto, obowiązek przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu w sposób zapewniający zachowanie zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców nakłada na beneficjenta umowa o dofinansowanie projektu.

PARTNERSTWO

1. Projekt może być realizowany jest w porozumieniu z pracodawcą/-ami -  
- czy pracodawca musi mieć siedzibę na terenie Gminy Słupsk, 
- czy pracownicy korzystający ze wsparcia (szkolenia, kursy) muszą być mieszkańcami Gminy ,
- czy na etapie składania wniosku muszą być zawarte porozumienia z pracodawcami, czy wystarczą np. listy intencyjne 
-  kto w  przypadku kierowania pracownika za pośrednictwem pracodawcy pokrywa wkład własny (15%),
- zamierzamy wysłać do pracodawców zapytania czy są zainteresowani współpracą w zakresie realizacji projektu.
- czy rekrutacja ma być ciągła, czy ma być przeprowadzony nabór w określonym terminie? 

Odp. z dnia 21.10.2016 r.

Porozumienie z pracodawcami stanowi kryterium nieobligatoryjne, jest to kryterium strategiczne specyficznego ukierunkowania  projektu i umożliwia uzyskanie większej liczby punktów na etapie oceny merytorycznej projektu. Ocenie podlegał będzie stopień, w jakim projekt realizowany jest w porozumieniu z pracodawcą/-ami, które przyczyni się do osiągnięcia rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania. W celu weryfikacji spełnienia przedmiotowego kryterium Wnioskodawca zobowiązany jest zawrzeć w adekwatnym miejscu wniosku o dofinansowanie projektu następujące informacje:

- wskazanie, iż w ramach projektu/na potrzeby projektu lub w ramach prowadzonej działalności podjęto współpracę z pracodawcą/ pracodawcami (formalną lub nieformalną), mającą na celu stworzenie oferty edukacyjnej (zakresu szkoleń/kursów realizowanych w ramach projektu) dostosowanej do potrzeb rynku pracy, danej branży/branż lub sektorów gospodarki;
- wyniki przedmiotowej współpracy oraz powiązanie ich z zakresem wsparcia oferowanym uczestnikom w ramach projektu;
-  uzasadnienie wpływu zawiązanej współpracy z pracodawcą/pracodawcami na osiągnięcie rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania.
Forma nawiązania porozumienia nie jest określona - porozumienie z pracodawcą może być zarówno formalne, jak i nieformalne. Współpraca z pracodawcami może być w praktyce realizowana m.in. poprzez spotkania konsultacyjne i informacyjne z udziałem pracodawców, badania ilościowe i jakościowe z ich udziałem, pozyskiwanie i analizę danych gromadzonych przez organizacje skupiające pracodawców.

Zakres, forma i warunki współpracy z pracodawcami muszą być zadeklarowane i określone w wniosku o dofinansowanie w celu weryfikacji spełnienia przedmiotowego kryterium. Natomiast IZ nie określa w związku z tym sposobów i form formalizacji tej współpracy, jak również konkretnych etapów/terminów jej podjęcia.  
Pracodawca, w porozumieniu z którym wnioskodawca stworzy ofertę edukacyjną, powinien prowadzić działalność na obszarze, z którego pochodzi grupa docelowa. Niemniej jednak nie oznacza to, iż uczestnicy projektu muszą pochodzić z gminy, w której określony przedsiębiorca prowadzi działalność (może to być obszar powiatu, a niekiedy nawet województwa). Celem nawiązania współpracy z pracodawcami jest stworzenie oferty edukacyjnej dla potencjalnych uczestników projektu po to, aby poprawić ich sytuację na rynku pracy. Tym samym obszar działalności pracodawcy (zarówno pod względem geograficznym, jak i merytorycznym) powinien być spójny z grupą docelową tak, aby porozumienie z pracodawcą przyczyniło się do osiągnięcia rezultatów projektu. 

2. Ile wniosków może złożyć jedna instytucja na ten konkurs 5.5 Kształcenie ustawiczne i czy może być jednocześnie partnerem w innych wnioskach i czy partnerstwo jest ograniczone do konkretnej liczby wniosków.

Odp. z dnia 28.10.2016 r.

Zapisy regulaminu konkursu w ramach Działania 5.5 Kształcenie ustawiczne nie określają limitu wniosków, które może złożyć jedna instytucja. Oznacza to, że niezależnie od ilości wniosków, w których dany podmiot występuje jako Wnioskodawca, może on występować w charakterze Partnera w innych wnioskach złożonych w tym samym konkursie. Zgodnie z dokumentacją konkursową dla zapewnienia efektywnej i racjonalnej realizacji projektu badany będzie zarówno  potencjał finansowy i instytucjonalny Wnioskodawcy/Partnera jak i zasadność zawartego partnerstwa.

POMOC PUBLICZNA 

1. Czy w projekcie występuje pomoc de minimis, skoro uczestnikami mogą być pracownicy MŚP?

Odp. z dnia 21.10.2016 r.

Wsparcie w ramach Działania 5.5., co do zasady nie podlega zasadom pomocy publicznej, gdyż w konkursie w ramach Działania 5.5. grupą docelową nie są przedsiębiorcy, a osoby fizyczne, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kompetencji i kwalifikacji. 

ZADANIA

1. Czy w ramach tego konkursu istnieje możliwość złożenia wniosku jedynie na przeprowadzenie kursu z języka angielskiego ?

Odp. z dnia 21.10.2016 r.

W ramach konkursu może być realizowany dowolny zestaw szkoleń, zgodnie z typem wsparcia wskazanym w regulaminie oraz warunkami określnymi w Standardach realizacji wsparcia w ramach Działania 5.5. (zał. nr 3 do regulaminu). Przy czym należy pamiętać, że szkolenia językowe realizowane w ramach typu II rozliczane są stawką jednostkową. 

2. Czy wsparcie w projekcie musi obejmować 3 formy, tj. zajęcia językowe, ICT i szkolenia w obszarze zawodowym, czy jest możlliwość wyboru jednej z tych form wsparcia?

Odp. z dnia 28.10.2016 r.

Możliwy jest wybór jednej z form wsparcia. W ramach konkursu może być realizowany dowolny zestaw szkoleń, zgodnie z typem wsparcia wskazanym w regulaminie oraz warunkami określonymi w Standardach realizacji wsparcia w ramach Działania 5.5. (zał. nr 3 do regulaminu).

3. Wnioskodawca jest zobowiązany, aby we wniosku o dofinansowanie opisać posiadany potencjał kadrowy. Na dzień złożenia wniosku Wnioskodawca zatrudnia lub stale współpracuje z osobami, które chce oddelegować / zaangażować do projektu w ramach kadry zarządzającej (finansowanej w ramach kosztów pośrednich). Imiona i nazwiska poszczególnych osób wraz ze skrótowym opisem kompetencji zostaną zawarte w odpowiednim punkcie wniosku. Może się jednak zdarzyć sytuacja, iż osoba wskazana imiennie na dzień rozpoczęcia realizacji projektu nie będzie już współpracowała z Wnioskodawcą lub będzie realizowała obowiązki na rzecz innego projektu. Proszę o informacje jakie są ewentualnie konsekwencje ostatecznego niewydelegowania os. wskazanych na stanowiska w projekcie, wpisanych z imienia i nazwiska? Czy w takiej sytuacji Wnioskodawca może zatrudnić / oddelegować osobę co najmniej z identycznymi kompetencjami jak wskazana we wniosku?

Odp. z dnia 28.10.2016 r.

Zgodnie z Instrukcją wypełniania formularza wniosku Część H. ZARZĄDZANIE PROJEKTEM, H.1 Personel zarządzający projektem, str. 34 - nie ma obowiązku podawania personelu w projekcie z imienia i nazwiska. Zgodnie z Instrukcją we wniosku o dofinansowanie należy zawrzeć zapisy, które zamieszczam poniżej:
Stanowisko (możliwość wprowadzenia max. do 100 znaków)
Należy określić nazwy poszczególnych stanowisk dla poszczególnych członków personelu zarządzającego projektem.
Zakres obowiązków w ramach projektu (możliwość wprowadzenia max. do 300 znaków)
Należy określić rolę i zakres zadań wykonywanych przez poszczególnych członków personelu 
wraz z uzasadnieniem odnośnie racjonalności jego zaangażowania w projekcie. Zakresy obowiązków przypisane poszczególnym stanowiskom muszą być adekwatne do zakresu rzeczowo-finansowego projektu czyli służyć realizacji zaplanowanych zadań w określonych ramach budżetowych.
Posiadane kwalifikacje i kompetencje (możliwość wprowadzenia max. do 300 znaków)
Należy podać syntetyczną informację o doświadczeniu zawodowym istotnym z punktu widzenia projektu, z uwzględnieniem planowanych na danym stanowisku zadań, uprawnień i odpowiedzialności. Tym samym kwalifikacje i kompetencje osób zajmujących dane stanowisko muszą być adekwatne do zakresu obowiązków przypisanych do tego stanowiska. 
Jeżeli w chwili złożenia wniosku o dofinansowanie projektu nie wiadomo kto będzie zaangażowany w jego realizację, należy podać opis wymagań, które muszą spełniać kandydaci do pełnienia wskazanych w projekcie funkcji. Wymagania te powinny stanowić podstawę do opracowania kryteriów naboru członków zespołu projektowego.

 

WKŁAD WŁASNY

1. Czy w ramach wkładu własnego można pobierać opłaty od uczestników projektu? Jeśli tak to do jakiej wysokości?

Odp. z dnia 21.10.2016 r.

W ramach wkładu własnego można pobierać opłaty od uczestników, należy jednak zwrócić uwagę, aby pobieranie opłat nie ograniczało grupie docelowej udziału w projekcie. W przypadku projektów realizowanych w ramach działania 5.5. wsparcie kierowane jest do osób niezależnie od ich sytuacji społeczno - zawodowej  (zarówno do osób pozostających bez zatrudnienia (w tym osób bezrobotnych i długotrwale bezrobotnych), jak również osób pracujących. W związku z powyższym, w odniesieniu do niektórych kategorii osób, opłaty za udział w szkoleniach powinny być symboliczne lub nie powinny być pobierane w ogóle. Jednocześnie zwracamy uwagę, że informacja na temat pobierania opłat od uczestników powinna znaleźć się we wniosku o dofinansowanie i będzie podlegać ocenie pod kątem celowości i ewentualnego ograniczenia dostępu do projektu dla jego potencjalnych uczestników.

2.  Czy wkład rzeczowy może być wykazany w stawce jednostkowej?

Odp. z dnia 08.11.2016 r.

Nie. W przypadku rozliczania wydatków w ramach stawek jednostkowych nie podlegają  weryfikacji i monitorowaniu żadne dokumenty księgowe. Wydatki traktowane są jako wydatki poniesione. W budżecie wykazywane są w ramach jednej pozycji budżetowej dla danego szkolenia. W związku z powyższym nie ma możliwości wyodrębnienia w ramach stawki wkładu rzeczowego. Istnieje możliwość objęcia stawki jednostkowej wkładem własnym pieniężnym. Objęcie musi dotyczyć całej stawki dla danej osoby.

3. W związku z tym, że w konkursie obowiązują stawki jednostkowe na szkolenia językowe, które dotyczą usługi szkoleniowej w pełnym zakresie kosztów w tym m.in. wyposażonej Sali, czy jest możliwe wyodrębnienie kosztu wynajmu Sali szkoleniowej w budżecie projektu, tak by móc wykazać wkład własny do projektu?  Przy założeniu, że wartość stawki jednostkowej dla wybranego języka nie zostanie przekroczona.

Odp. z dnia 08.11.2016 r.

Szkolenia językowe rozliczane są wyłącznie stawkami jednostkowymi (nie dotyczy osób niepełnosprawnych). W przypadku rozliczania wydatków w ramach stawek jednostkowych nie podlegają  weryfikacji i monitorowaniu żadne dokumenty księgowe. Wydatki traktowane są jako wydatki poniesione. W budżecie wykazywane są w ramach jednej pozycji budżetowej dla danego szkolenia. W związku z powyższym nie ma możliwości wyodrębnienia poza stawką wkładu w postaci sali szkoleniowej. Istnieje możliwość objęcia stawki jednostkowej wkładem własnym pieniężnym. Objęcie musi dotyczyć całej stawki dla danej osoby

KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW 

1. Czy należy stosować stawkę jednostkową do kursów językowych wymienioną w załączniku nr 2? Pytanie to formułujemy, ponieważ w Wytycznych zatwierdzonych 6 września 2016 r. na stronie 44 w Rozdziale 5 pkt. 9b jest napisane: „stawek jednostkowych nie stosuje się do projektów realizowanych z wykorzystaniem podejścia popytowego".

Odp. z dnia 21.10.2016 r.

Zgodnie ze Standardami realizacji wsparcia w ramach Działania 5.5. (zał. nr 3 do regulaminu konkursu) szkolenia językowe są realizowane wyłącznie w formie stacjonarnej, zgodnie z zakresem określonym w załączniku nr 2 do Standardów i są rozliczane stawkami jednostkowymi wskazanymi w tym załączniku. Wyłączenie zawarte w Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 dotyczy „podejścia popytowego" w rozumieniu Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania  przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020. W konkursie w ramach Działania 5.5. nie jest realizowane „podejście popytowe" w rozumieniu ww. Wytycznych, w związku z czym cytowane wyłączenie nie ma w tym konkursie zastosowania.

2. Czy w przypadku realizacji wsparcia II typu – czy możliwa jest realizacja tylko szkoleń w ramach stawki jednostkowej, tj. wyłącznie język niemiecki, angielski i francuski? 

Odp. z dnia 21.10.2016 r.

Tak, zgodnie z wymogami określonymi w zał. nr 3 do Regulaminu. Przy czym  obowiązek stosowania stawek jednostkowych nie dotyczy projektów dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami.

3. Czy w przypadku realizacji wsparcia II typu – czy możliwa jest realizacja wyłącznie szkoleń w obszarze: język angielski, język rosyjski oraz język hiszpański ?

Odp. z dnia 21.10.2016 r.

Nie, w typie II możliwa jest realizacja tylko szkoleń w ramach stawki jednostkowej, tj. wyłącznie język niemiecki, angielski i francuski. 

GRUPA DOCELOWA

1. Czy taki projekt ma mieć jednak charakter zamknięty dla pracowników konkretnych firm ? Nie będzie zachodziła pomoc publiczna ? W regulaminie widnieje informacja (na str.28) :"Wsparcie w ramach Działania 5.5., co do zasady nie podlega zasadom pomocy publicznej." A specyfika zapisów o pracodawcach wskazuje jednak na pomoc publiczną.

Odp. z dnia 21.10.2016 r.

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu projekt skierowany jest do osób fizycznych (nie do przedsiębiorców), które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych. 
Tym samym, projekt, w którym to pracodawca kieruje pracowników na szkolenie zamknięte pod swoje konkretne potrzeby nie spełnia wymogów SzOOP RPO WP 2014-2020 i regulaminu konkursu.

2. W przypadku kierowania projektu do pracowników MŚP, jakiego rodzaju dokumenty będą wymagane by stwierdzić przynależność pracodawcy uczestnika do sektora MŚP? 

Odp. z dnia 28.10.2016 r.

Informacje dotyczące statusu uczestnika na rynku pracy, w tym informacje o wielkości przedsiębiorstwa, w którym zatrudniony jest uczestnik (w przypadku osoby pracującej), pozyskiwane są na podstawie oświadczenia uczestnika projektu składanego wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie.

3. Czy osoba samozatrudniona może wystąpić w grupie docelowej?

Odp. z dnia 08.11.2016 r.

Grupę docelową w projekcie stanowią osoby w wieku aktywności zawodowej (18 lat i więcej), które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych. W przedmiotowym konkursie nie ma wsparcia dla przedsiębiorców, w tym osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie wsparcia szkoleniowego do prowadzenia działalności gospodarczej. Przy czym osoba, która prowadzi działalność może nabyć, uzupełnić lub podwyższyć umiejętności, kompetencje lub kwalifikacje zawodowe potrzebne na rynku pracy.

KRYTERIA

1. Minimalna wartość projektu wynosi 1 mln zł , koszt na 1 uczestnika max 4.500 zł. czy koszt na 1 uczestnika obejmuje wszystkie koszty kwalifikowane?

Odp. z dnia 21.10.2016 r.

Tak, zgodnie Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie (zał. nr 8 do regulaminu) Koszt przypadający na jednego uczestnika wyliczany jest automatycznie jako wynik podzielenia wartości z punktu 5.1 Koszty ogółem przez liczbę osób objętych wsparciem (ogółem) z punktu D.

2. Czy kryterium 4.500 zł/ uczestnika projekty rozumie jako netto, czy brutto?
Kryterium będzie weryfikowane poprzez podzielenie wszystkich kosztów kwalifikowanych na liczbę uczestników ? Czy dzielone będą wyłącznie koszty bezpośrednie ?

Odp. z dnia 28.10.2016 r.

Zgodnie Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie (zał. nr 8 do regulaminu) Koszt przypadający na jednego uczestnika wyliczany jest automatycznie jako wynik podzielenia wartości z punktu 5.1 Koszty ogółem przez liczbę osób objętych wsparciem (ogółem) z punktu D.

3. Instytucje edukacyjne - taki rodzaj Beneficjenta jest wskazany czy jest jakaś interpretacja bądź odesłanie do definicji kto jest instytucją edukacyjną?

Odp. z dnia 28.10.2016 r.

Jako instytucje edukacyjne w rozumieniu zapisów regulaminu konkursu w ramach Działania 5.5. rozumie się publiczne lub niepubliczne podmioty wymienione w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jak również instytucje edukacyjne w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tj. publiczne i niepubliczne podmioty prowadzące na podstawie odrębnych przepisów edukację pozaszkolną.

WSKAŹNIKI

1. Jak na potrzeby konkursu definiujecie Państwo kategorię „pracownika"? Czy poprzez pracowników należy rozumieć tylko osoby zatrudnione w oparciu o umowę o prace, czy również zatrudnione w oparciu o umowę-zlecenie, umowę o działo?

Odp. z dnia 28.10.2016 r.

Na potrzeby monitorowania wskaźnika Liczba mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, których pracownicy zostali objęci wsparciem w Programie  oraz kryterium Pracownicy MSP i ES przez pracownika należy rozumieć osobę fizyczną wykonującą pracę, w tym:
- osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę,  
- osobę zatrudnioną na podstawie  przepisów prawa cywilnego (umowy o dzieło, umowy zlecenia   lub innego rodzaju umowy cywilnoprawnej),
- osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.

2. Proszę  o informację jaki % uczestników musi uzyskać pełen poziom kompetencji/zdać międzynarodowy egzamin i uzyskać certyfikat ?

Odp. z dnia 28.10.2016 r.

Zgodnie z Kryterium dopuszczalności specyficznym „Rezultaty bezpośrednie projektu" 
Weryfikacji podlega, czy w ramach projektu założono realizację wskaźnika rezultatu bezpośredniego:
Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu Programu 
lub
Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu Programu
lub
Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu Programu na poziomie co najmniej 85% dla każdego z wybranych wskaźników, w odniesieniu do liczby osób należących do danej kategorii, objętych wsparciem w ramach projektu.

3. Na podstawie jakich dokumentów należy monitorować wskaźnik: Liczba mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, których pracownicy zostali objęci wsparciem w Programie.

Odp. z dnia 24.11.2016 r.

Informacje dotyczące statusu uczestnika na rynku pracy, w tym informacje o wielkości przedsiębiorstwa, w którym zatrudniony jest uczestnik (w przypadku osoby pracującej), pozyskiwane są na podstawie oświadczenia uczestnika projektu składanego wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie.Na potrzeby monitorowania wskaźnika Liczba mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, których pracownicy zostali objęci wsparciem w Programie  oraz kryterium Pracownicy MSP i ES przez pracownika należy rozumieć osobę fizyczną wykonującą pracę, w tym:-- osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę,  - osobę zatrudnioną na podstawie  przepisów prawa cywilnego (umowy o dzieło, umowy zlecenia   lub innego rodzaju umowy cywilnoprawnej),- osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.

4. Czyli w odniesieniu do poniższej odpowiedzi , analogicznie w kryterium C1 grupa docelowa oznacza osoby w wieku 50+ i/lub osoby o niskich kwalifikacjach?
Spełnienie kryterium nie oznacza ze każda osoba należy do grupy 50+ i o niskich kwalifikacjach ?

Odp. z dnia 24.11.2016 r.

Ocenie podlega stopień, w jakim projekt jest ukierunkowany na osoby w wieku 50 lat i więcej i o niskich kwalifikacjach zawodowych. W związku z powyższym w przedmiotowym kryterium grupę docelową należy traktować z łącznikiem „i". Zgodnie z Katalogiem kryteriów obowiązujących  w konkursie stanowiącym z zał. nr 1 do Regulaminu konkursu , przy ocenie kryterium bierze się pod uwagę czy w badanym zakresie są osoby w wieku 50 lat i więcej oraz czy są w nim osoby o niskich kwalifikacjach. Taki członek grupy docelowej może spełniać obie przesłanki, czyli być osobą mającą 50 lat i więcej o niskich klasyfikacjach zawodowych ale też spełniać jedną z nich. 
Ważnym jest by w zakresie grupy docelowej ocenianej w kryterium C.1 znajdowała się i osoba „w wieku 50 lat i więcej" i osoba o „niskich kwalifikacjach zawodowych".

 

DOKUMENTY 

1. Czy jedna firma może złożyć na konkurs kilka wniosków.

Odp. z dnia 28.10.2016 r.

Zapisy regulaminu konkursu w ramach Działania 5.5 Kształcenie ustawiczne nie określają limitu wniosków, które może złożyć jedna instytucja. Oznacza to, że niezależnie od ilości wniosków, w których dany podmiot występuje jako Wnioskodawca, może on występować w charakterze Partnera w innych wnioskach złożonych w tym samym konkursie. Zgodnie z dokumentacją konkursową dla zapewnienia efektywnej i racjonalnej realizacji projektu badany będzie zarówno  potencjał finansowy i instytucjonalny Wnioskodawcy/Partnera jak i zasadność zawartego partnerstwa.

2. Jakie certyfikaty potwierdzających zdobycie kwalifikacji językowych można założyć w projekcie?

Odp. z dnia 08.11.2016 r.

W przypadku szkoleń językowych możliwa jest realizacja szkoleń prowadzących do uzyskiwania kwalifikacji językowych zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego na poziomach: A1 i A2 - poziom podstawowy, B1 i B2 - poziom samodzielności, C1 i C2 - poziom biegłości. Certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych wg klasyfikacji „Europejski System Opisu Kształcenia Językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie" to np. TOEFL, TELC, FCE, CAE, DELF, LCCI, ZDAF, DFA. Kwalifikacja to określony zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne, zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało sprawdzone w walidacji oraz formalnie potwierdzone przez instytucję uprawnioną do certyfikowania. W związku z powyższym planowane w projekcie szkolenia  językowe muszą spełniać powyższe warunki

WYTYCZNE 

1. Które wytyczne są obowiązujące w konkursie 5.5?

Odp. z dnia 24.11.2016 r. 

Z racji ogłoszenia konkursu RPPM.05.05.00-IZ.00- 22-001/16 przed ogłoszeniem nowych wytycznych (30.09.2016) w przedmiotowym konkursie obowiązują Zasady Wdrażania z dnia 13.09.2016 r.
W związku z powyższym w przedmiotowym konkursie należy stosować przepisy Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 13.09.2016, będących załącznikiem nr 4 do wyżej wymienionych Zasad Wdrażania. GWA jest przystosowane w przedmiotowym konkursie do tych właśnie wytycznych.
Zasady Wdrażania z dnia 13.09.2016 wraz z załącznikami dostępne są do pobrania pod adresem:
http://www.rpo.pomorskie.eu/-/zasady-wdrazania-rpo-wp-2014-2020-z-13-wrzesnia-2016
-

TYPY OPERACJI

1. Czy w ramach trzeciego typu projektu pn. Rozwój kwalifikacji zgodnych ze zintegrowanych systemem kwalifikacji, można nie podawać konkretnych szkoleń we wniosku, tylko wskazać branże, z których zostaną wyłonione kursy/szkolenia, zgodne z potrzebami potencjalnych uczestników, zdiagnozowanymi na etapie rekrutacji. 

Odp. z dnia 24.11.2016

Zgodnie ze Standardami realizacji wsparcia (załącznik nr 3 do regulaminu konkursu), w ramach Działania 5.5. wsparcie ukierunkowane jest na uzyskiwanie kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy i odbywa się poprzez realizację szkoleń i kursów zgodnych z indywidualnymi potrzebami uczestników – osób w wieku aktywności zawodowej, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji. 
Efektem szkolenia/kursu jest nabycie przez uczestników projektu kwalifikacji, których osiągnięcie zostało sprawdzone w wyniku walidacji oraz formalnie potwierdzone przez instytucję uprawnioną do certyfikowania.
Nie ma obowiązku wskazania we wniosku konkretnych szkoleń, jednakże wnioskodawca musi wykazać, iż dokonał analizy problemów i potrzeb grupy docelowej projektu. W zależności od koncepcji projektu wnioskodawca może zaproponować potencjalnym uczestnikom wybór szkolenia z zamkniętej oferty (opracowanej w oparciu o analizę zapotrzebowania na określone kwalifikacje) bądź dopiero na etapie realizacji projektu dobierać określone szkolenie pod potrzeby konkretnej osoby. 

 

 

 

 

Spotkania informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców

Spotkania informacyjne odbędą się w siedzibie IOK w terminach:

Prezentacje ze spotkania informacyjnego z dnia 3 listopada   

Prezentacje ze spotkania informacyjnego z dnia 15 listopada