Na Pomorzu inwestujemy w odnawialne źródła

Coraz więcej gmin w województwie pomorskim dąży do pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł. Świadczy o tym fakt, iż Samorząd Województwa Pomorskiego zdecydował o dofinansowaniu aż 24 projektów, których celem jest wykorzystanie potencjału OZE. 130 mln zł na dotacje pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Uroczyste podpisanie 7 umów o finansowaniu inwestycji z UE odbyło się 26 września w Urzędzie Gminy w Starogardzie Gdańskim. Umowy podpisał marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk oraz członek Zarządu Województwa Pomorskiego Ryszard Świlski.Realizacja projektów wybranych do dofinansowania pozwoli m.in. na poprawę efektywności energetycznej, zmniejszenie kosztów zużycia energii elektrycznej oraz ochronę środowiska naturalnego na terenie województwa pomorskiego.

W Gminach Starogard Gdański i Bobowo

Przedmiotem projektu jest montaż 349 instalacji odnawialnych źródeł energii w 222 gospodarstwach domowych mieszkańców gmin. Głównym celem projektu jest zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Jego osiągnięcie przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej regionu oraz poprawy bezpieczeństwa energetycznego poprzez uniezależnienie się od dostaw energii z konwencjonalnych źródeł zewnętrznych.

W gminach Chojnice, Brusy, Czersk, Karsin i Konarzyny

Inwestycja obejmie  budowę 651 instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych. Planowane przedsięwzięcie służyć będzie produkcji energii elektrycznej, która zostanie wykorzystana wyłącznie na potrzeby własne mieszkańców gmin. Celem głównym projektu jest zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej z OZE przez Gminę Chojnice oraz gminy partnerskie, przy jednoczesnej poprawie jakości powietrza wskutek ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

Budowa OZE w gminie Lipusz i gminie Nowa Karczma

Przedmiotem projektu jest zakup i montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w gospodarstwach domowych oraz w budynkach użyteczności publicznej. Zamontowanych zostanie 127 instalacji fotowoltaicznych wraz z systemem zarządzania energią i grzałką (rozwiązania innowacyjne) w budynkach mieszkalnych i publicznych oraz 2 kotły na biomasę i pompa ciepła w budynku gminnym. Efektem projektu będzie kompleksowe wyposażenie gmin w nowoczesną technologię umożliwiającą czerpanie energii ze źródeł odnawialnych.

Wykorzystanie energii OZE w Gminach Lubichowo i Stary Targ

Projekt obejmuje budowę instalacji OZE w 162 lokalizacjach, w tym mikroinstalacji fotowoltaicznych, instalacji solarnych, pomp ciepła i kotłów na biomasę. Planowane instalacje będą służyć do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej na potrzeby własne obiektów. Projekt przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej budynków, obniżenia kosztów zużycia energii oraz ochrony lokalnego środowiska naturalnego poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Wzrost udziału OZE na terenie gminy Kaliska i Stara Kiszewa

W ramach projektu zamontowanych zostanie 59 instalacji fotowoltaicznych wraz z systemem zarządzania energią (Kaliska – w 40 budynkach mieszkalnych i 9 budynkach użyteczności publicznej; Stara Kiszewa – w 10 budynkach użyteczności publicznej ). W budynkach mieszkalnych przewiduje się montaż 3 typów mikroinstalacji fotowoltaicznych. Celem inwestycji jest m.in. zwiększenie udziału OZE w produkcji energii elektrycznej.

Odnawialne źródła energii w Kościerzynie

Projekt dotyczy wykonania instalacji odnawialnych źródeł energii obejmujących: 5 instalacji fotowoltaicznych na budynkach komunalnych w Gminie i Mieście Kościerzyna, ponadto 100 instalacji fotowoltaicznych, 129 instalacji solarnych i 48 pomp ciepła w prywatnych budynkach mieszkalnych.OZE dla mieszkańców Gminy i Miasta Człuchów

Inwestycja obejmie zakup i montaż instalacji OZE, służących do produkcji energii elektrycznej i ogrzania wody na terenie Miasta i Gminy Człuchów. Na dachach, gruntach i w budynkach należących do mieszkańców oraz wybranych obiektach gminnych zostaną zamontowane 153 instalacje OZE, w tym 33 instalacje fotowoltaiczne, 73 solarne, 43 piece na biomasę i 4 pompy ciepła. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej dzięki realizacji projektu wyniesie 1,3 MW.

Daria Kubiak
fot. archiwum UMWP