Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie Miejskiej Człuchów i Gminie Człuchów

Tytuł projektu:

Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie Miejskiej Człuchów i Gminie Człuchów


Beneficjent:

Gmina Miejska Człuchów


Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020


Źródło finansowania z UE:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego


Miejsce realizacji :

Gmina Miejska Człuchów


Całkowita wartość:

4 767 629,12 zł


Dofinansowanie UE:

3 887 953,87 zł


Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest modernizacja oświetlenia ulicznego w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie partnerskich gmin: Gminy Miejskiej Człuchów i Gminy Człuchów, w celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i redukcji emisji CO2, a poprzez to kosztów jego utrzymania. Efektem projektu będzie także podniesienie standardu partnerskich gmin, wzrost bezpieczeństwa i zadowolenia społecznego interesariuszy, a także ujednolicenie systemów oświetlenia w partnerskich gminach.

Zakres przedmiotowy inwestycji zakłada wymianę obecnych energochłonnych i nieefektywnych opraw sodowych na oprawy wykonane w technologii LED (zapewniającej niski pobór energii elektrycznej, emitujące oświetlenie bliższe naturalnemu, święcące światłem rozproszonym, nieolśniewające użytkowników) wraz z zastosowaniem autonomicznej redukcji mocy w oprawach, a także wymianę przewodów zasilających oprawę, zabezpieczenia wraz z zaciskami na liniach napowietrznych dla opraw oświetleniowych.

 

Opis zakresu projektu i planowanych działań

Przedmiotem projektu jest modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie partnerskich gmin, w celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej, a poprzez to kosztów jego utrzymania oraz osiągnięcia redukcji emisji CO2. Efektem projektu będzie również podniesienie poziomu bezpieczeństwa, podniesienie estetyki i standardu gmin, poprawa jakości życia mieszkańców (dzięki poprawie jakości powietrza na terenie partnerskich gmin), wzrost świadomości ekologicznej użytkowników oświetlenia, wzrost zadowolenia społecznego mieszkańców, ujednolicenie systemu oświetleniowego na obszarze partnerskich gmin. Projekt swoim zakresem obejmie również nadzór inwestorski, promocję projektu oraz zarządzanie. Do oświetlenia ulic będą wykorzystane oprawy wykonane w technologii LED, charakteryzujące się: niskim poborem energii elektrycznej; emitujące

oświetlenie bliższe naturalnemu; świecące światłem rozproszonym; nieolśniewające mieszkańców; dużą sprawnością; małymi stratami energii; małymi rozmiarami; odpornością na wstrząsy; różnymi temperaturami barwowymi; możliwością regulacji mocy opraw; długą trwałością; mniejszą uciążliwością utylizacji. Zakres przedmiotowy inwestycji zakłada wymianę opraw wraz z zastosowaniem autonomicznej redukcji mocy w oprawach. Planowana do uzyskania oszczędność zużycia energii elektrycznej wynikać będzie z obniżenia mocy zainstalowanych opraw i czasowego dodatkowego obniżenia mocy opraw LED o 30% w godzinach 23:00 - 5:00. Redukcja ta spowoduje obniżenie wartości strumienia świetlnego o 30%, a tym samym parametry oświetleniowe o 1 klasę oświetleniową, co zapewni zgodność z normą PN-EN 13201. Zastosowana redukcja będzie programowana przed montażem oprawy i nie zakłada konieczności późniejszej zmiany nastaw w czasie eksploatacji. W ramach przedsięwzięcia założono wymianę 2.525 sztuk opraw na obszarze partnerskich gmin. W zakresie prac jest również wymiana przewodów zasilających oprawę, zabezpieczenia wraz z zaciskami na liniach napowietrznych dla opraw oświetleniowych.

Zakres inwestycji nie obejmuje wymiany słupów lub linii napowietrznych i kablowych oświetleniowych. W razie konieczności będą zastosowane odpowiednie oprawy z uchwytem, zapewniającego odpowiedni kąt dla oprawy lub wymiana wysięgnika. W celu realizacji projektu rozpatrywano warianty zmiany lokalizacji i budowy/ dobudowy nowej infrastruktury oświetleniowej, lecz zostały one odrzucone jako rozwiązanie nieefektywne ekonomiczne, generujące wysokie koszty realizacji inwestycji przy zaplanowaniu osiągnięcia podobnych efektów, jak przy modernizacji tej infrastruktury. W wyniku przeprowadzonej analizy wykonalności podjęto decyzję o modernizacji istniejącej infrastruktury, polegającej na wymianie obecnych opraw oświetleniowych na energooszczędne i wykorzystanie pozostałych sprawnych elementów infrastruktury oświetleniowej.