Mieszkańcy skorzystają dzięki rewitalizacji

Środki unijne zostaną przeznaczone na rewitalizację wybranych obszarów Słupska, Ustki oraz Lęborka. Dziś marszałkowie województwa pomorskiego Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski oraz włodarze trzech miast podpisali w Słupsku i Lęborku umowy o dofinansowaniu projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Na zmianach skorzystają przede wszystkim mieszkańcy.

 

Fot. Michał Piotrowski

Środki unijne na rewitalizację to ogromny impuls rozwojowy dla obszarów miast, które dotychczas ze względu na występujące na ich terenie problemy społeczne, takie jak bezrobocie, ubóstwo, niesamodzielność mieszkańców, oraz zniszczoną infrastrukturę ulegały postępującej degradacji. Dzięki udziałowi w projektach mieszkańcy, m.in. bezrobotni, seniorzy, osoby z niepełnosprawnością lub rodziny, będą mogli skorzystać z szeregu działań ukierunkowanych na ich aktywizację zawodową i integrację społeczną. W ramach projektów odnowiona zostanie również infrastruktura. Realizowane będą m.in. remonty dróg, renowacja obiektów o wartości architektonicznej i historycznej, kamienic, budynków użyteczności publicznej. Poprawi się estetyka parków miejskich oraz funkcjonalność miejsc rekreacji. Planowane działania są wynikiem przeprowadzonych konsultacji społecznych, będą odpowiadać na problemy, potrzeby i sugestie mieszkańców.

 

Zmiany w Słupsku. Rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia

Działania społeczne przewidziane w projekcie skierowane będą do 400 mieszkańców zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin, a w szczególności do: seniorów, osób z niepełnosprawnością, rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi, oraz dzieci i młodzieży pochodzących z takich rodzin. Planowane działania będą dotyczyć 4 głównych inicjatyw: rozwoju usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, rozwoju i upowszechnienia teleopieki, utworzenia placówki wsparcia dziennego oraz rodzinnej poradni psychologicznej z mieszkaniem terapeutycznym.

W ramach działań infrastrukturalnych zagospodarowane zostaną Bulwary nad Słupią – powstaną kładki, ścieżka rowerowa, nowe miejsca do spacerowania, uprawiania sportów i wypoczynku. Przebudowane zostaną drogi na Podgrodziu: ulica Mostnika, Armii Krajowej, Dominikańska, Kowalska, Szarych Szeregów. Dodatkowo także w pozostałych rejonach: ul. Długa, Ogrodowa, Polna, Płowiecka, Sygietyńska i Świętopełka. Wyremontowane zostaną chodniki przy ul. Partyzantów oraz przy Powstańców Warszawskich, a także podwórka przy ulicach Partyzantów, Armii Krajowej, Szkolnej, Jaracza, Długiej, Polnej, Ogrodowej i Deotymy. Renowacji poddane zostaną zabytkowe obiekty – średniowieczna baszta obronna z budynkiem przymurnym, gdzie powstanie Centrum Współpracy Międzypokoleniowej i Streetworkingu i Centrum Seniora, a także kamienica Otto Freundlicha – tu powstanie Centrum Wsparcia, obejmujące np. Psychologiczną Poradnię Rodzinną oraz centrum dla start-upów. Przy ulicy Ogrodowej jeden z budynków zostanie zaadaptowany na rzecz Placówki Wsparcia Dziennego „Dom Sąsiedzki". Ponadto przebudowana zostanie wozownia na potrzeby Nowego Teatru, powstanie w niej Centrum Inicjatyw Społecznych i Artystycznych. W ramach projektu zaplanowano odtworzenie zieleni i skwerów, w tym Parku Waldorffa z placem Błogosławionego Bronisława Kostkowskiego, Placu Powstańców Warszawskich, alei Sienkiewicza. Ważnym elementem projektu będzie remont i renowacja kamienic (16 kamienic komunalnych i 45 budynków wspólnot mieszkaniowych). Łączna wartość dwóch projektów rewitalizacji Słupska to 76,6 mln zł. Dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wyniesie ponad 42,5 mln zł.

 

Fot. Michał Piotrowski

 

Ustka dla mieszkańców. Usługi społeczne i infrastruktura

Działania w ramach rewitalizacji skoncentrowane będą na rozwoju usług społecznych dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów. Wsparciem objętych zostanie 120 mieszkańców Ustki zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, m.in. rodziców i dzieci, osób niesamodzielnych i ich opiekunów. Powstanie Centrum Wsparcia Mieszkańców, gdzie świadczonych będzie szereg usług społecznych, m.in.: fizjoterapia, zajęcia dla dzieci i młodzieży, warsztaty i szkolenia dla rodziców i dzieci oraz poradnictwo zawodowe. Dla osób starszych powstanie Klubu Seniora pod nazwą "Klub Aktywnych", który organizować będzie zajęcia rękodzielnicze, muzyczne, sportowe, literackie. Ponadto rozwinięty zostanie już funkcjonujący na terenie Ustki system teleopieki.

Dzięki realizacji projektu na nowo zagospodarowane zostaną tereny Ośrodka Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem m.in. na plac zabaw, siłownię napowietrzną, miniboisko, oraz przestrzeń YOUNG SPOT, w skład której wchodzić będą pumptrack, skatepark, streetworkout, streetball i trampoliny ziemne. Ważnym elementem projektu będzie zagospodarowanie przyblokowych przestrzeni publicznych przy ulicy Grunwaldzkiej. Zadanie to zostanie zrealizowane przez Spółdzielnię Mieszkaniową KORAB. Przeprowadzona zostanie także przebudowa ul. Legionów i ul. Zielonej oraz rozbudowa ul. Rybackiej wraz z budową kładki nad ciekiem Otocznica. Łączna wartość dwóch projektów rewitalizacji w Ustce to 13,7 mln zł. Dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wyniesie ponad 9,6 mln zł.

 

Fot. Michał Piotrowski

 

Rewitalizacja obszaru Nowy Świat w Lęborku

Projekt zakłada adaptację obecnej bazy Zakładu Komunikacji Miejskiej na Klub Osiedlowy "Baza", w ramach którego będą działać trzy placówki tj.: Punkt Wsparcia Rodzin, Punkt Wsparcia Seniorów oraz Ośrodek Pracy z Młodymi „Nasze Miejsce". Budynek po byłej kotłowni przy ul. Łokietka zostanie zaadaptowany na potrzeby Placówki Wsparcia Dziennego, w której prowadzone będą zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży. Poszerzona zostanie oferta Lęborskiego Centrum Kultury o nowe funkcje, m.in. zajęcia warsztatowe, np. ze streetartu czy zajęć tanecznych. Ze wsparcia skorzysta łącznie 165 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodziny.

Projekt obejmuje ponadto kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych, podwórek integracyjnych, terenów rekreacyjnych (w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego, na Placu Kopernika, na zapleczu remizy straży pożarnej czy Malczewskiego 31-33, gdzie powstanie boisko wielofunkcyjne, skwerze przy „Orliku" na Pl. Piastowskim), rozbudowę monitoringu, remont dróg dojazdowych i ciągów pieszych oraz remont części wspólnych w 36 budynkach mieszkalnych, w tym 28 budynkach komunalnych i socjalnych oraz 8 należących do wspólnot mieszkaniowych. Łączna wartość dwóch projektów rewitalizacji w Lęborku to 21,1 mln zł. Dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wyniesie ponad 14 mln zł.

Marcin Twardokus