Konkurs w ramach Poddziałania 6.3.2. Podmioty ekonomii społecznej zostaje anulowany z powodu niezłożenia żadnego wniosku o dofinansowanie

IZ RPO WP informuje, że konkurs nr RPPM.06.03.02-IZ.00-22-001/17 w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja Działania 6.3 Ekonomia społeczna Poddziałania 6.3.2. Podmioty ekonomii społecznej zostaje anulowany z powodu niezłożenia żadnego wniosku o dofinansowanie projektu.