Kompleksowa rewitalizacja w Bytowie i Brusach dzięki dofinansowaniu z Unii

Decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego dotacje na rewitalizacje wybranych obszarów otrzymały miasta: Bytów i Brusy. Podpisanie umów na dofinansowanie zintegrowanych projektów rewitalizacyjnych odbyło się we wtorek, 31 lipca br. w Urzędzie Miejskim w Bytowie. Umowy podpisali marszałkowie województwa pomorskiego Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski oraz włodarze miast.

Łączna wartość zintegrowanych projektów rewitalizacyjnych Gminy Bytów i Brusy ponad 11 mln zł z czego ponad 7 mln to dofinansowanie ze środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem zintegrowanych projektów rewitalizacyjnych jest podniesienie jakości życia mieszkańców Bytowa i Brus oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Dla uczestników projektu zostaną przygotowane m.in. kursy zawodowe oraz warsztaty a także szkolenia w zakresie opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Wsparciem specjalistycznym objętych zostanie 116 mieszkańców.

Reintegracja społeczna i zawodowa w Bytowie

Przedmiotem projektu jest wsparcie kompetencji społeczno-zawodowych osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym osób biernych zawodowo, korzystających długotrwale z pomocy społecznej a także uzależnionych od alkoholu, osób zwolnionych z zakładów karnych i osób z niepełnosprawnościami. Osoby te będą mogły skorzystać w ramach reintegracji społecznej z warsztatów motywacyjnych, psychoterapii, psychoedukacji, edukacji kulturalnej. Natomiast w ramach reintegracji zawodowej przygotowane zostaną dla uczestników projektu: kursy zawodowe, komputerowe oraz pośrednictwo zawodowe.

Projekt zakłada także adaptację pomieszczeń na cele związane z realizacją ww. działań społecznych tj. adaptację pomieszczeń w budynku zlokalizowanym przy ul. Miłej 26 na potrzeby utworzenia Centrum Integracji Społecznej oraz remonty elementów wspólnych w 6 budynkach mieszkalnych zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe, budynku komunalnym oraz zagospodarowanie  przestrzeni publicznych Bytowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Zostanie wykonana także rewaloryzacja parku miejskiego oraz przebudowa ul. Pochyłej.

W Gminie Bytów na walkę z ubóstwem oraz wsparcie społeczności zamieszkującej obszar zdegradowany przeznaczone zostanie łącznie w ramach zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego ponad 6 mln zł.

Zaplanowane w ramach projektu zintegrowanego działania obejmują teren o powierzchni ok. 49 ha zamieszkały przez ok. 2 787osób.Usługi społeczne dla mieszkańców Brus

W ramach zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego zostanie utworzone Centrum Usług Społecznych, w którym organizowane będą szkolenia w zakresie opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, zapewnione zostaną usługi dziennych opiekunów oraz przeprowadzone warsztaty umiejętności rodzicielskich. Planowane jest również stworzenie Placówki Pobytu Dziennego, w ramach której realizowane będzie poradnictwo specjalistyczne, organizacja czasu wolnego rodzin, utworzenie grupy wolontariackiej działającej na rzecz i wśród rodzin obszaru zdegradowanego. Utworzone zostaną również 3 miejsca opieki całodobowej.

Zajęcia będą odbywały się w zaadaptowanych na ten cel pomieszczeniach budynku przy ul. Szkolnej 1 w Brusach. Wyremontowane zostaną również elementy wspólne komunalnego budynku mieszkalnego. Wokół obu obiektów zagospodarowane zostanie ich bezpośrednie otoczenie - z udziałem mieszkańców obszaru rewitalizacji w ramach działań aktywizujących.

W Gminie Brusy na walkę z ubóstwem oraz wsparcie społeczności zamieszkującej obszar zdegradowany przeznaczone zostanie łącznie w ramach zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego ponad 5,3 mln zł.

Zaplanowane w ramach projektu zintegrowanego działania obejmują teren o powierzchni ok. 43 ha zamieszkały przez ok. 1360 osób.

Daria Kubiak