Kolejne podpisane umowy w ramach projektów pozakonkursowych w Poddziałaniu 5.1.2 RPO WP 2014-2020 na 2019 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, w imieniu Zarządu Województwa Pomorskiego podpisał kolejne umowy na dofinansowanie projektów w trakcie pozakonkursowego naboru wniosków nr RPPM.05.01.02-IP-01-22-005/19 w ramach Poddziałania 5.1.2 RPO WP 2014-2020.
 
Wsparcie realizowanych projektów Powiatowych Urzędów Pracy skierowane jest wyłącznie do osób zarejestrowanych jako bezrobotne i znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia).
 

Lista realizowanych projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy z naboru nr RPPM.05.01.02-IP-01-22-005/19, stan na 17.07.2019 r. 

Zobacz więcej informacji o naborze wniosków 5.1.2 w 2019 r.