Kierunki o profilu praktycznym na uczelniach wyższych w Gdańsku i Słupsku

Tytuł projektu:

Nowa infrastruktura i wyposażenie pracowni warsztatowych dla potrzeb kierunków o profilu praktycznym w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym i Akademii Pomorskiej w Słupsku


Beneficjent:

Gdański Uniwersytet Medyczny


Program:

Regionalny Program Operacyjny


Źródło finansowania z UE:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego


Miejsce realizacji :

Województwo pomorskie


Całkowita wartość:

17 810 848,70 mln zł


Dofinansowanie UE:

15 139 221,40 mln zł


Opis projektu:

Gdański Uniwersytet Medyczny (GUMed) realizuje projekt  „Nowa infrastruktura i wyposażenie pracowni warsztatowych dla potrzeb kierunków o profilu praktycznym w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym i Akademii Pomorskiej w Słupsku". Jest on realizowany w latach 2014-2019 wspólnie z Akademią Pomorską w Słupsku (APS) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Fot. GUM-ed

Całkowita wartość projektu wynosi 17,8 mln zł, z czego 15,1 mln zł stanowi wartość dofinansowania ze środków programu regionalnego województwa pomorskiego.

Głównym celem projektu jest dostosowanie oferty dydaktycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Akademii Pomorskiej w Słupsku do aktualnych potrzeb rynku pracy poprzez poprawę jakości kształcenia studentów tych uczelni oraz uruchomienie nowego kierunku dedykowanego branży farmaceutycznej i kosmetycznej. Dzięki jego realizacji możliwe będzie lepsze kształcenie studentów kierunków medycznych – przyszłych lekarzy, fizjoterapeutów, pielęgniarek, dietetyków, farmaceutów oraz ratowników medycznych. Lepiej wykształceni specjaliści w zakresie medycyny będą skuteczniej prowadzić opiekę nad chorymi, co z kolei przełoży się na lepszą kondycję zdrowotną społeczeństwa.

Realizacja projektu umożliwi wzrost kompetencji studentów kierunku lekarskiego i kierunku ratownictwo medyczne GUMed poprzez budowę i doposażenie infrastruktury pracowni warsztatowych umiejętności praktycznych – Centrum Symulacji Medycznej oraz budynku Zintegrowanej Opieki Zdrowotnej oraz Telemedycyny.

 

Fot. GUM-ed

W ramach projektu przewidziano następujące działania:

  1. Budowa budynku oraz zakupu wyposażenia meblowego dla Centrum Symulacji Medycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Od roku akademickiego 2017/2018 studenci Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego doskonalą swoje umiejętności praktyczne w supernowoczesnym ośrodku – Centrum Symulacji Medycznej (CSM). Unikalne wyposażenie w symulatory wysokiej wierności było podstawą do wprowadzenia nowej formy nauczania – interdyscyplinarnych zajęć dydaktycznych z możliwością obserwacji konsekwencji podjętych decyzji klinicznych i wielowątkowej dyskusji. To tu studenci nabywają cenne umiejętności związane ze zbieraniem wywiadu, badaniem fizykalnym czy komunikacją z chorym i jego rodziną, dzięki czemu będą lepiej przygotowani do zajęć klinicznych i realnego kontaktu z pacjentem.

Powstanie Centrum Symulacji Medycznej wpisuje się w wymagania współczesnej dydaktyki w zakresie kształcenia na kierunkach: lekarskim, pielęgniarstwie i położnictwie, nauczanie zorientowane na osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia i łączenie ćwiczeń umiejętności praktycznych z kompetencjami miękkimi, takimi jak: umiejętność podejmowania decyzji, praca w grupie czy komunikacja z pacjentami.

Dzięki realizacji tej inwestycji możliwe będzie prowadzenie zajęć w oparciu o zaawansowany technologicznie sprzęt dydaktyczny np. tzw. symulatory pacjenta, na których studenci mogą trenować swoje umiejętności kliniczne. Poprawa jakości kształcenia w zakresie nauczania przedklinicznego studentów kierunków medycznych ma niebagatelne znaczenie dla pacjentów, gdyż zapewni im dostęp do specjalistów, którzy będą lepiej przygotowani do wykonywania zawodu lekarza, pielęgniarki lub ratownika medycznego. Ponadto, lepsze przygotowanie kadr medycznych regionu przyczyni się do poprawy kondycji zdrowotnej społeczeństwa oraz poprawi jakość i skuteczność świadczonych usług zdrowotnych. Jest to istotne również dla funkcjonowania szpitali i innych podmiotów opieki zdrowotnej, którzy zyskają dostęp do bardziej wykwalifikowanej kadry medycznej.

Nowatorski projekt dydaktyczny został zaplanowany w oparciu o inwestycję budowlaną, którą GUMed zrealizował z wykorzystaniem środków własnych. Obiekt dedykowany CSM został dofinansowany w ramach RPO WP 2014-2020, natomiast środki na jego doposażenie i wdrożenie Programu Rozwoju Uczelni, mającego na celu optymalne wykorzystanie wytworzonej infrastruktury, pochodzą z Ministerstwa Zdrowia – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

  1. Zakup wyposażenia dla kierunku ratownictwo medyczne w zakresie symulacji opieki nad pacjentem

W ramach tego działania zaplanowano zakup nowoczesnego sprzętu dydaktycznego (m.in. fantomów symulacyjnych oraz aparatury i sprzętu medycznego do zajęć symulacyjnych), dzięki któremu studenci kierunku ratownictwo medyczne, mogą nabyć nowe umiejętności w warunkach symulowanych. W ramach działania zaplanowano zakup specjalistycznego sprzętu dydaktycznego, m.in. manekiny symulujące pacjentów.

  1. Budowa nowego budynku dla potrzeb Pracowni Warsztatowych Zintegrowanej Opieki Zdrowotnej i Telemedycyny

W ramach działania zaplanowano budowę nowego budynku dla potrzeb Pracowni Warsztatowych Zintegrowanej Opieki Zdrowotnej i Telemedycyny.

Telemedycyna to obecnie najdynamiczniej rozwijająca się forma świadczenia opieki zdrowotnej, w sposób widoczny zmieniająca oblicze współczesnej medycyny. Łącząc w sobie nowoczesne osiągnięcia informacyjne i telekomunikacyjne, stwarza nieznane wcześniej możliwości w relacjach między pacjentami a pracownikami systemu ochrony zdrowia. Elektroniczne systemy rejestracji, konsultacje i nauczanie online, telezabiegi i teleoperacje to niektóre z możliwości ułatwiających i usprawniających działania w obszarze ochrony zdrowia.

Medycyna na odległość opis pracowni:

  • pracownia telemedyczna: nauczanie korzystania z rozwiązań telemedycznych w zakresie telekonsultacji, teleopieki i telemonitorowania, np. związane z monitorowaniem na odległość pracy serca, poziomu wybranych funkcji organizmu itp.
  • pracownia ICT: nauczanie umiejętności korzystania z danych, jakie są gromadzone w systemach informatycznych placówek ochrony zdrowia oraz ich analizowania i podejmowania, w oparciu o wyniki tych analiz, decyzji wspierających pacjentów
  • pracownia pracy zespołowej: nauczanie i budowanie u studentów zdolności do pracy zespołowej w środowiskach profesjonalistów medycznych i zespołach szpitalnych
  • pracownia symulacji: przygotowanie studentów do nowego rodzaju usług – edukacji pacjentów w zakresach, w których pacjent musi nabyć umiejętność do lepszej „samoobsługi" i dbałości o własne zdrowie w różnych obszarach medycznych

Doceniając rolę takiego kompleksowego rozwiązania w zakresie poprawy stanu zdrowia, wyników leczenia i jakości życia pacjentów, jak również wychodząc naprzeciw potrzebom i wyzwaniom współczesnego świata, Gdański Uniwersytet Medyczny rozbudowuje swoją infrastrukturę o nowoczesne zaplecze naukowo-dydaktyczne. W zlokalizowanym przy ul. Dębowej budynku Zintegrowanej Opieki Zdrowotnej i Telemedycyny studenci, pracownicy obsługi medycznej oraz pacjenci będą mogli nabyć nowe umiejętności z zakresu analizowania danych gromadzonych w systemach informatycznych placówek ochrony zdrowia, pracy zespołowej w środowisku szpitalnym, a także teleopieki i telekonsultacji. W budynku swoją siedzibę znajdą pracownie warsztatowe: telemedyczna, ICT, pracy zespołowej i symulacji. Pracownie, dzięki systemowi składanych ścian,można połączyć w jedno pomieszczenie, natomiast salę seminaryjną podzielić na dwa niezależne pokoje.

Poprawa zaplecza dydaktycznego dla potrzeb kształcenia studentów w zakresie opieki zintegrowanej i telemedycyny istotne jest szczególnie z punktu widzenia opieki nad osobami starszymi. W dłuższej perspektywie czasowej przyczyni się do przedłużenia aktywności zawodowej tej grupy wiekowej oraz wzrostu zatrudnialności tych osób, co jest niezwykle istotne dla rynku pracy obliczu zmian demograficznych i coraz większych problemów z rekrutacją wśród pomorskich przedsiębiorstw.

  1. Laboratoria demonstracyjne w jednostkach Wydziału Farmaceutycznego na potrzeby kształcenia kadr dla przemysłu farmaceutyczno-kosmetycznego

Gdański Uniwersytet Medyczny utworzył nowy kierunek studiów, którego program stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie regionalnego przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego. Dzięki wsparciu uzyskanemu w ramach projektu wsparciem objęci zostaną również studenci Wydziału Farmaceutycznego GUMed, gdzie nastąpi znacząca poprawa zaplecza dydaktycznego. Istotnym elementem procesu kształcenia dla potrzeb nowego kierunku będzie zaangażowanie w proces dydaktyczny przedstawicieli pracodawców, którzy będą prowadzić zajęcia o charakterze warsztatowym. W ramach działania został zakupiony specjalistyczny sprzęt dydaktyczny, który ma za zadanie symulować warunki laboratoryjne dla potrzeb kształcenia farmaceutów.

Część działań zostanie zrealizowana po stronie partnera projektu – Akademii Pomorskiej w Słupsku, gdzie również zaplanowano wsparcie dla studentów ratownictwa medycznego oraz uruchomienie pracowni telemedycznej.