Poprawa jakości oferty inwestycyjnej regionu.

Tytuł projektu:

Invest in Pomerania 2020


Beneficjent:

Agencja Rozwoju Pomorza


Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020


Źródło finansowania z UE:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego


Miejsce realizacji :

Województwo pomorskie


Całkowita wartość:

90 221 924,14 zł.


Dofinansowanie UE:

76 187 308,76 zł.


Opis projektu:

Celem projektu jest poprawa jakości oferty inwestycyjnej regionu (co wpłynie korzystnie na rynek pracy i wzrost powiązań gospodarczych pomiędzy firmami, w tym firmami z sektora MŚP), a przedmiotem rozwój systemu obsługi inwestorów, poprzez wdrożenie narzędzi wsparcia inwestycji, w tym:

 1. Uruchomienie funduszu dysponującego środkami na rzecz przygotowania terenów inwestycyjnych.
 2. Stworzenie systemu zachęt inwestycyjnych (w tym uruchomienie szkoleń oraz programu związanego z relokacją pracowników, wsparcie w procesie rejestracji firmy, oferowanie powierzchni tymczasowych nowym podmiotom) oraz promocję inwestycyjną regionu (w tym m.in. udział w wydarzeniach gospodarczych, zaangażowanie obecnych w regionie inwestorów do jego promocji, itp.)i obsługę projektów inwestycyjnych (zbieranie, przetwarzanie danych, opracowywanie raportów, obsługa wizyt inwestorów w regionie).

Opis zakresu Projektu i planowanych działań

Przedmiotem projektu jest rozwój systemu obsługi nowych i działających już w regionie inwestorów (w tym obsługi przed- i poinwestycyjnej), głównie z sektora MŚP, poprzez wdrożenie narzędzi wsparcia projektów inwestycyjnych, szczególnie projektów z zakresu inteligentnych specjalizacji oraz branż o największym potencjale rozwoju. Projekt, jako całość obejmuje swym oddziaływaniem całym obszar województwa.
W ramach projektu przewiduje się następujące działania:

 1. Uruchomienie regionalnego funduszu dysponującego środkami na rzecz przygotowania (w tym uzbrojenia) terenów inwestycyjnych w województwie pomorskim. Proces ten miałby objąć uzbrojenie pewnej ilości indywidualnych terenów inwestycyjnych o łącznej powierzchni około 16 ha.
 2. Stworzenie systemu zachęt inwestycyjnych opierającego się na organizacji szkoleń podnoszących kwalifikacje osób dostępnych na rynku pracy, których kompetencje są niedostosowane do potrzeb pracodawców i udzielaniu stypendiów relokacyjnych osobom posiadającym poszukiwane przez pracodawców kwalifikacje, a mieszkającym na stałe poza województwem. Efektem działań skierowanych do pracowników będzie wsparcie udzielone minimum 1000 osobom co wzmocni lokalny rynek pracy i pośrednio wpłynie na pozycję lokalnych firm, m.in. z sektora MŚP.

Dodatkowo inwestorzy otrzymają wsparcie polegające m.in. na dostarczaniu informacji, organizowaniu wizyt w regionie, umawianiu spotkań referencyjnych, a po podjęciu decyzji o inwestycji wsparcie w postaci opieki poinwestycyjnej. Rozważana jest także pomoc w procesie rejestracji firm rozpoczynających swoją działalność na Pomorzu i oferowanie tymczasowej powierzchni biurowej nowym inwestorom (na okres do 3 miesięcy). Decyzję o wdrożeniu obu wspomnianych narzędzi Wnioskodawca podejmie na późniejszym etapie realizacji wniosku. Efektem działań skierowanych do przedsiębiorców będzie wsparcie udzielone minimum 850 firmom (niefinansowe w postaci obsługi inwestycyjnej na etapie podejmowania decyzji, a także później w ramach opieki poinwestycyjnej).
W ramach projektu będzie prowadzona też promocja inwestycyjna regionu (np. udział w targach, konferencjach, misjach gospodarczych, zaangażowanie obecnych w regionie inwestorów do jego promowania, organizację w regionie wydarzeń o charakterze gospodarczym) skierowana do określonych grup docelowych, w ramach określonych branż i na określonych rynkach.

Celem głównym jest poprawa jakości oferty inwestycyjnej regionu, skutkująca realizacją w regionie projektów inwestycyjnych i reinwestycyjnych w branżach o największym potencjale, co wpłynie korzystnie na rynek pracy i wzrost powiązań gospodarczych pomiędzy firmami, w tym z sektora MŚP, poprawiając ich pozycję konkurencyjną. Na cel główny projektu składają się 3 cele szczegółowe:

 1. Realizacje instrumentu ,,małych grantów". Instrument ten zakłada wsparcie co najmniej 13 przedsiębiorców z sektora MŚP, celem całościowego uzbrojenia około 16 ha terenów przeznaczonych pod działalność produkcyjną i/lub magazynową w tym wsparcie budowy obiektów produkcyjnych i magazynowych. Poprzez instrument małych grantów ARP S.A. planuje aktywizować gospodarczo nowe tereny inwestycyjne poprzez udzielenie grantów w wysokości do 200 000,00 Euro.
 2. Stworzenie spójnego systemu zachęt inwestycyjnych opierającego się na 3 elementach:
 • Organizacja wraz z przedsiębiorcami systemu szkoleń będących bezpośrednią odpowiedzią na zapotrzebowanie płynące z rynku;
 • Udzielanie stypendiów relokacyjnych osobom posiadającym poszukiwane przez pracodawców kwalifikacje, a mieszkających na stałe poza województwem – stypendia stanowić będą narzędzie, szczególnie przydatne dla MŚP.
 • Ułatwieniach dla inwestorów na wstępnym etapie inwestycyjnym np.: zabezpieczenie biura tymczasowego lub umożliwienie rejestracji spółki–ze względu na swą specyfikę narzędzia te będą miały szczególną wartość dla firm z sektora MŚP
   
 1. Realizacja działań promocyjnych skierowanych do określonych grup docelowych, w ramach określonych branż i na określonych rynkach. Intensywna działalność promocyjna połączona z oferowanymi zachętami wpłynie na zwiększenie zainteresowania regionem wśród potencjalnych inwestorów. W efekcie liczba obsłużonych projektów inwestycyjnych wyniesie minimum 600. Powyższe skutkować będzie nowymi inwestycjami w regionie, w ramach których inwestorzy zadeklarują stworzenie minimum 5000 miejsc pracy.