Informacja o liczbie złożonych wniosków w ramach Działania 5.7. Nowe mikroprzedsiębiorstwa.

Z dniem 28  listopada 2019 roku zakończono nabór wniosków w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.05.07.00-IZ.00-22-001/19. W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 86 wniosków na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 190 592 248,40 zł, co stanowi 706,84 % dostępnej alokacji.