Informacja o liczbie złożonych wniosków w ramach konkursu 6.3.2. Podmioty Ekonomii Społecznej RPO WP 2014-2020

Z dniem 12 września 2018 roku zakończono nabór wniosków w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.06.03.02-IZ.00-22-001/18. W odpowiedzi na konkurs wpłynął 1 wniosek na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 11 000 456,97 zł, co stanowi 100,00 % dostępnej alokacji.