Informacja o liczbie złożonych wniosków w ramach konkursu 5.5. Kształcenie ustawiczne

Z dniem 17 lipca 2019 roku zakończono nabór wniosków w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.05.05.00-IZ.00-22-001/19. W odpowiedzi na konkurs wpłynęły 232 wnioski na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 190 026 641,85 zł, co stanowi 1769,99 % dostępnej alokacji.

W związku z wpływem do IOK dużej liczby, tj. 232 wniosków o dofinansowanie projektu w odpowiedzi na konkurs numer RPPM.05.05.00-IZ.00-22-001/19 w oparciu o zapisy Podrozdziału 4.1. Etapy oceny wniosków o dofinansowanie projektów Regulaminu konkursu numer RPPM.05.05.00-IZ.00-22-001/19 „Terminy przeprowadzenia weryfikacji warunków formalnych oraz poszczególnych etapów oceny zostały określone w dalszych częściach regulaminu. W uzasadnionych przypadkach mogą one ulec wydłużeniu." podjęto decyzję o wydłużeniu terminu weryfikacji warunków formalnych do dnia 23 sierpnia 2019 r.