Informacja o liczbie złożonych wniosków w ramach konkursu 5.3. Opieka nad dziećmi do lat 3

Z dniem 20 czerwca 2018 roku zakończono nabór wniosków w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.05.03.00-IZ.00-22-001/18. W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 80 wniosków (w tym 1 po terminie) na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 126 175 161,20 zł, co stanowi 136,32% dostępnej alokacji.