Modernizacja energetyczna budynków w Gdyni

Tytuł projektu:

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych mieszkalnych na terenie Gdyni


Beneficjent:

Gmina Miasta Gdynia


Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020


Źródło finansowania z UE:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego


Miejsce realizacji :

Gdynia


Całkowita wartość:

13 189 363,21 zł


Dofinansowanie UE:

7 383 391,89 zł


Opis projektu:

Gmina Miasta Gdyni, przy wsparciu środków unijnych przeprowadza kompleksową modernizację energetyczną 14 wielorodzinnych komunalnych budynków mieszkalnych. Wartość projektu to aż 13,2 mln zł a dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wynosi ponad 7,3 mln zł.

Kompleksowość działań

Realizowane w ramach projektu prace inwestycyjne obejmują m.in. przyłączenie budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej, budowę dwufunkcyjnych węzłów cieplnych, montaż instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej. Budynki zyskają nową stolarkę okienną i drzwi zewnętrzne, docieplenie ścian zewnętrznych, stropów piwnicznych i stropodachów z wymianą pokrycia dachowego. Kompleksowość przeprowadzanych działań modernizacyjnych oznacza lepsze zabezpieczenie budynków przed utratą ciepła oraz mniejsze zapotrzebowanie na energię i jej zużycie.

Pierwszych siedem budynków zostało zmodernizowanych już w 2017 roku a zakończenie realizacji całej inwestycji zaplanowano na koniec 2019 roku.

Jaki jest cel?

W wyniku przeprowadzonej modernizacji efektywność energetyczna 14 budynków mieszkalnych zostanie znacznie poprawiona. Wpłynie to istotnie na zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną do ogrzania obiektów oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. To z kolei obniży zużycie energii pierwotnej. Roczna oszczędność w zużyciu energii pierwotnej w zmodernizowanych budynkach wyniesie ponad 4,4 mln kWh. 
W poszczególnych budynkach oznacza to oszczędność od 48 % do nawet 90 %.

Korzyści dla środowiska

Oprócz dużej oszczędności w zużyciu energii, modernizacja budynków przyczyni się do lepszego wykorzystania zasobów naturalnych, redukcji emisji gazów cieplarnianych
i poprawy jakości powietrza.
Emisja CO2 do atmosfery zmniejszy się o ponad 2,5 tysiąca ton rocznie, tj. o więcej niż 80 %. Redukcja emisji pyłów PM10 wyniesie prawie 480 kg/rok.

Ciepło i wygoda dla mieszkańców

Projekt wpłynie pozytywnie na jakość powietrza na terenie obszaru metropolitalnego oraz poprawi komfort życia i zdrowie mieszkańców. Dzięki przeprowadzonym działaniom polepszą się warunki mieszkaniowe bezpośrednich użytkowników budynków objętych projektem, tj. osób zamieszkujących 585 lokali komunalnych i socjalnych. Ponadto, zmniejszenie zużycia energii cieplnej wpłynie na obniżenie kosztów eksploatacyjnych zmodernizowanych obiektów.