Edukacja kluczem do przyszłości – podniesienie kompetencji kościerskich uczniów

Tytuł projektu:

Edukacja kluczem do przyszłości – podniesienie kompetencji kościerskich uczniów


Beneficjent:

Gmina Miejska Kościerzyna


Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2014-2020


Źródło finansowania z UE:

Europejski Fundusz Społeczny


Miejsce realizacji :

Kościerzyna


Całkowita wartość:

987 177,77 zł


Dofinansowanie UE:

937 818,88 zł


Opis projektu:

Celem projektu jest wzrost jakości kształcenia w kościerskich placówkach oświatowych poprzez rozwój kompetencji kluczowych i kreatywności dzieci oraz kompetencji nauczycieli. W ramach projektu z dodatkowych zajęć pozalekcyjnych skorzysta ok. 1500 uczniów kościerskich szkół. Zajęcia obejmują:

- zajęcia z języka angielskiego ukierunkowane na rozwój umiejętności komunikacji,

- zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się uczniów,

- kółka zainteresowań rozwijające kompetencje matematyczno-techniczne i przyrodnicze.

Wsparcie uzyska także 80 nauczycieli, którzy skorzystają z szerokiego wachlarza kursów rozwijających m.in. umiejętności nauczania metodami aktywizującymi z wykorzystaniem narzędzi teleinformatycznych, metodą eksperymentu oraz nauczania technik uczenia się. Placówki oświatowe uczestniczące w projekcie otrzymają niezbędne pomoce dydaktyczne i multimedia.