Dotacje na realizację działań informacyjnych dotyczących polityki spójności UE

Komisja Europejska zaprasza do składania wniosków o udzielenie wsparcia na tworzenie i rozpowszechnianie informacji i treści związanych z polityką spójności Unii Europejskiej.


Dotacje będą udzielne w szczególności na:

- promowanie i ułatwianie lepszego zrozumienia roli polityki spójności we wspieraniu wszystkich regionów UE;

- zwiększanie wiedzy na temat projektów finansowanych przez UE – w szczególności za pośrednictwem polityki spójności – oraz ich wpływu na życie mieszkańców;

- upowszechnianie informacji i zachęcanie do otwartego dialogu na temat polityki spójności, jej rezultatów, jej roli w realizowaniu priorytetów politycznych UE oraz jej przyszłości;

- zachęcanie do uczestnictwa obywatelskiego w sprawach związanych z polityką spójności oraz ułatwianie udziału obywateli w wyznaczaniu priorytetów na przyszłość tej polityki.

 

Potencjalnymi beneficjentami mogą być m.in.

- organizacje medialne/agencje informacyjne (telewizja, radio, prasa, media internetowe, nowe media, połączenie różnych mediów);
- organizacje non-profit;
- uniwersytety i instytucje edukacyjne;
- ośrodki badań naukowych i ośrodki analityczne
- organy publiczne (krajowe, regionalne i lokalne) niekwalifikujące się jako instytucje zarządzające.

 

Ogólny budżet przewidziany na współfinansowanie środków informacyjnych szacuje się na 4 000 000 EUR. Kwota dotacji wyniesie co najmniej 70 000 EUR i maksymalnie 500 000 EUR. Dotacja UE zostanie udzielona w formie zwrotu maksymalnie 80 % rzeczywistych kosztów kwalifikowalnych działania. Wnioskodawcy muszą zagwarantować współfinansowanie pozostałej kwoty z własnych zasobów.

Orientacyjny czas trwania działań powinien wynosić 12 miesięcy (od dnia 1 lutego 2018 r. do dnia 31 stycznia 2019 r.).

Więcej informacji znajduje się w Zaproszeniu. Wzór wniosku oraz wytyczne dla potencjalnych beneficjentów dostępne są pod linkiem: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-proposal/