Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Cieciorka, Dąbrowa, Iwiczno wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Kaliskach.

Tytuł projektu:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Cieciorka, Dąbrowa, Iwiczno wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Kaliskach


Beneficjent:

Gmina Kaliska


Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020


Źródło finansowania z UE:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego


Miejsce realizacji :

Gmina Kaliska


Całkowita wartość:

20 527 882,49 zł


Dofinansowanie UE:

10 149 027,77 zł


Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz rozbudowa wodociągu w miejscowości Cieciorka, budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz rozbudowa wodociągu w miejscowości Dąbrowa i Frank (ul. Osiedlowa), budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz rozbudowa wodociągu wraz z dwoma przyłączami w miejscowości Iwiczno oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kaliskach.

 

Cele projektu i efekty jego realizacji

Głównym celem projektu jest zagwarantowanie poprawy integralności środowiskowej i przestrzegania postanowień dyrektywy dotyczącej oczyszczania

ścieków komunalnych oraz Krajowego Programu na rzecz Zaopatrzenia w Wodę i Oczyszczania Ścieków, dzięki odpowiedniemu procesowi oczyszczania i odbioru ścieków. Bezpośrednimi celami przedsięwzięcia mają być zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców aglomeracji Kaliska, natomiast w zakresie efektów ekologicznych - znaczący przyrost i poprawa stanu infrastruktury środowiskowej, a w konsekwencji poprawa stanu środowiska poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczenia wód. Celami pośrednimi mają być: zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej regionu poprzez poprawę jakości środowiska, ochrona środowiska przyrodniczego przed spływem zanieczyszczeń oraz poprawa zdrowia i jakości życia mieszkańców poprzez ograniczenie przetrzymywania ścieków w szambach.

Kluczowym rezultatem projektu ma być spełnienie wymagania Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Aglomeracja Kaliska zostanie wyposażona w sieć kanalizacyjną na poziomie powyżej 95%.

Cele długofalowe przewidziane w wyniku realizacji inwestycji objętej projektem są następujące:

− Poprawa stanu infrastruktury środowiskowej i środowiska,

− Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej gminy Kaliska,

− Poprawa jakości życia mieszkańców.

Cele strategiczne:

− Poprawa jakości wód powierzchniowych i wody pitnej.

− Wzrost efektywności systemów zagospodarowania odpadów komunalnych.

− Wzmocnienie odporności regionu na susze.

− Zabezpieczenie zasobów i walorów przyrodniczych i krajobrazowych

Cel szczegółowy:

- Spełnienie zobowiązań akcesyjnych w zakresie oczyszczania ścieków w aglomeracjach od 2 do 10 tys. RLM oraz poprawiona jakość wody pitnej. Bezpośrednim celem projektu jest podniesienie poziomu wyposażenia aglomeracji w podstawową infrastrukturę techniczną oraz ograniczenie skażenia wód gruntowych i powierzchniowych ściekami komunalnymi powstającymi na terenie gminy.