Budowa kolektora deszczowego w MOF Malbork-Sztum

Tytuł projektu:

Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody opadowe


Beneficjent:

Miasto Malbork


Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020


Źródło finansowania z UE:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego


Miejsce realizacji :

MOF Malbork-Sztum


Całkowita wartość:

19 937 571,6 zł


Dofinansowanie UE:

13 916 723,82 zł


Opis projektu:

Projekt pn. "Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody opadowe"

Przedsięwzięcie ma na celu zwiększanie retencji wody i minimalizacji skutków ekstremalnych zjawisk klimatycznych na terenie MOF Malbork – Sztum poprzez budowę kolektora deszczowego zbiorczego wraz z systemem retencji wód deszczowych dla zlewni zlokalizowanych w granicach miasta Malborka oraz budowę i przebudowę newralgicznego odcinka kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Sztum - Partnera projektu.

Efekty przedsięwzięcia

 1. W rejonie Malborka:
 • budowa nowych zlewni kanalizacji deszczowej dla obszarów istniejącej i planowanej zabudowy miasta Malborka
 • budowa kolektora zbiorczego przebiegającego przez dziesięć zlewni, odbierającego wody deszczowe z tych zlewni i prowadzącego je do rzeki Nogat przez równolegle projektowany wylot
 • zabudowa na wylocie z 4 zlewni cząstkowych
 • adaptacja istniejących naturalnych zbiorników wodnych (stawów) zlokalizowanych na tzw. dolnym tarasie, jako zbiorników retencyjnych dla zlewni objętych projektem oraz zwiększenie średnicy kolektora zbiorczego w celu ograniczenia i opóźnienia maksymalnych odpływów wód deszczowych do odbiornika jakim jest rzeka Nogat (pojemność 7700 m3).
 1. W Sztumie:
 • rozbudowa istniejącej zlewni kanalizacji deszczowej dla obszarów istniejącej zabudowy miasta
 • modernizacja kolektora zbiorczego przebiegającego przez teren centrum miasta, odbierającego wody deszczowe z tej zlewni
 • budowa zbiornika retencyjnego o poj. 249m3.

Bezpieczeństwo mieszkańców

Inwestycja umożliwi odprowadzanie wód deszczowych z istniejących terenów zabudowy mieszkaniowej, nieposiadających kanalizacji deszczowej oraz umożliwi uzbrojenie nowych terenów przewidzianych pod zabudowę mieszkaniową usługową i użyteczności publicznej. Dodatkowo przedsięwzięcie ma na celu ochronę istniejącej zabudowy miejskiej przed występującymi okresowo podtopieniami, spowodowanymi małą przepustowością istniejących sieci kanalizacji deszczowej w tym rejonie.

Projekt przyjazny środowisku

Dzięki realizacji Projektu zostaną rozwiązane problemy dotyczące:

 • degradacji kolektorów deszczowych
 • przenikania odprowadzonych ścieków do gruntu
 • wpływających niepodczyszczonych wód deszczowych do rzek i zbiorników wodnych
 • zanieczyszczania wód podziemnych
 • degradacji środowiska naturalnego.