Bieżący monitoring projektów RPO w zakresie stosowania zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 21014-2020 uprzejmie informuje, że Ministerstwo Rozwoju z dniem 30 stycznia 2017 r. rozpoczęło realizację umowy dotyczącej bieżącego monitoringu projektów RPO w zakresie stosowania zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Usługa realizowana będzie do 30 stycznia 2018 r. Wykonawcą umowy jest konsorcjum, w skład którego wchodzą:

  • Spółdzielnia Socjalna FADO,
  • Fundacja TUS,
  • Utilitia sp. z o.o.
  • Fundacja Aktywizacja.

Celem działania będzie uzyskanie – na podstawie monitoringu projektów – informacji dotyczących rzeczywistego przestrzegania zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz informacji o dobrych i złych praktykach stosowanych w przeciwdziałaniu dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami. Opracowany na podstawie monitoringu raport pozwoli na identyfikację obszarów problemowych, a następnie opracowanie zaleceń naprawczych / rekomendacji w celu dalszego usprawniania działań równościowych w projektach i programach operacyjnych.

Bieżący monitoring obejmuje głównie projekty finansowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowane w 16 regionalnych programów operacyjnych oraz w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój. Zadanie będzie realizowane na próbie losowo wybranych 150 projektów, będących na różnych etapach realizacji. Weryfikacja projektów będzie prowadzona pod kątem poprawności spełnienia zasady dostępności (w tym np. uwzględnienia potrzeb grup docelowych, celów równościowych, zadań, budżetu, produktów projektów) i oceny jakości działań równościowych. Weryfikacja ta obejmuje co najmniej:

  • weryfikację faktycznej realizacji projektu (np. techniką tajemniczy klient", za pomocą wizyt monitoringowych na miejscu realizacji projektu, wywiadów z uczestnikami projektów, anonimowych ankiet z uczestnikami lub personelem projektu) i polega na sprawdzeniu na ile faktyczna realizacja projektów jest zgodna z jego założeniami (w tym w szczególności weryfikuje takie elementy jak: dostępność architektoniczna, dostępność cyfrowa, mechanizm racjonalnych usprawnień);
  • identyfikację dobrych i złych praktyk.


Mając na uwadze cele powyższych działań, IZ RPO WP zwraca się do Państwa z prośbą o współpracę z Pracownikami konsorcjum. W przypadku wszelkich wątpliwości dotyczących prowadzonych działań monitoringowych, proszę o bezpośredni kontakt z koordynatorem ds. równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego UMWP  pod nr telefonu 58 32 68 871 lub na adres e-mail: a.bizub@pomorskie.eu