Beneficjencie, pamiętaj o kontroli ex-ante zamówień w ramach projektów dofinansowanych z EFRR!

Przypominamy Beneficjentom Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO WP 2014-2020 o obowiązku przedłożenia przygotowanych zamówień do kontroli ex-ante.

Zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie, Beneficjent po przygotowaniu zamówienia jest każdorazowo zobowiązany do przekazania Instytucji Zarządzającej bez wezwania niezbędnej dokumentacji.

Szczegóły dotyczące dokumentów i sposobów ich składania znajdują się na poniższej ulotce informacyjnej. 

Zobacz ulotkę o weryfikacji ex-ante zamówień.

 

Kontrola ex-ante ma charakter prewencyjny, jej celem jest zidentyfikowanie ewentualnych naruszeń jeszcze przed zaciągnięciem zobowiązań i zapobieżenie podpisaniu umowy z wykonawcą/usługodawcą, która w świetle przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych byłaby nieważna z mocy prawa. Kontrola ta może być przeprowadzona przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu, jak i po podpisaniu tejże umowy. Weryfikacja dokumentacji związanej z przeprowadzeniem zamówienia przed zawarciem przez beneficjenta umowy z wykonawcą/usługodawcą odbywa się w siedzibie instytucji kontrolującej („on the desk"). Ustalenia kontroli nie zwalniają wnioskodawcy/beneficjenta z obowiązku dokonania zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi i unijnego dot. udzielania zamówień publicznych.