Aktualizacja oświadczenia uczestnika projektu oraz upoważnienia/odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych (RODO)

Od dnia 25 maja 2018 r. zaczęły obowiązywać przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Wraz z wejściem w życie RODO Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 podjęła decyzję o połączeniu dwóch zbiorów: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – dane uczestników indywidualnych" oraz "Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020" i stworzeniu jednego zbioru o nazwie „Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020". Zakres danych osobowych w nowoutworzonym zbiorze pokrywa się z zakresem dwóch „starych" zbiorów. 

W związku z powyższym „stare oświadczenia uczestników projektu" pozostają w mocy. Zatem z punktu widzenia uczestnika projektu nic się nie zmienia, w dalszym ciągu posiada on dostęp do tego samego zakresu danych co przed zmianą. „Nowe oświadczenia" podpisują tylko nowo rekrutowani uczestnicy projektu.

Jeżeli chodzi o pracowników beneficjenta to decyzja o podpisaniu „nowych upoważnień do przetwarzania danych osobowych" należy do beneficjenta. Co do zasady nowo zatrudniani pracownicy muszą posiadać aktualne upoważnienia.

W związku z powyższym Beneficjenci Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, którzy pozyskiwać będą nowych uczestników projektów  zobligowani są do posługiwania się zamieszczonymi poniżej wzorami oświadczeń oraz wzorem upoważnienia/odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

Wzór oświadczenia uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru: „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych",

Wzór oświadczenia uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru: „Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020".

Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zbiorze „Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020"

Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zbiorze „Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020"