Aktualizacja Bazy zamierzeń inwestycyjnych partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) woj.pomorskie

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) pełniące funkcję Centralnej Jednostki Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji nt. realizowanych bądź planowanych projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP), zgodnie z zapisem zawartym w znowelizowanej ustawie o partnerstwie publicznoprywatnym (z dn. 19 września 2018 r.) nakładającym na podmioty publiczne obowiązek ich przekazywania (art. 16b Ustawy o PPP).

W związku z powyższym jeżeli planują Państwo projekt z wykorzystaniem PPP lub koncesji na usługi lub roboty budowlane i brakuje go w Bazie Zamierzeń Inwestycyjnych PPP, prosimy o jego zgłoszenie do Bazy poprzez wypełnienie formularza.

Jednocześnie informujemy, że Ministerstwo prowadzi również Bazę projektów PPP z podpisanymi umowami, prezentującą wszystkie umowy PPP jakie zawarto w Polsce od czasu wejścia w życie ustawy o PPP z grudnia 2008 r. oraz ustawy o koncesjach na roboty budowlane lub usługi z 2009 r. (uchylona) oraz ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi z 2016 r. Jeżeli realizowali Państwo bądź nadal realizują umowę PPP/koncesji, a umowa nie została uwzględniona w Bazie, uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.


Informacje posłużą do aktualizacji danych za IV kwartał 2019 r. dlatego prosimy, aby przekazywane przez Państwa dane były aktualne na dzień 31 grudnia 2019 r. Informację należy przekazać do 15 stycznia 2020 r.

Proponujemy zapoznanie się z ofertą jaką prezentuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego:

  • kompleksowe wsparcie (prawne, ekonomiczno-finansowe i techniczne);
  • wydanie opinii nt. zasadności realizacji przedsięwzięcia w formule PPP;
  • szkolenia i warsztaty, w tym szkolenia e-learning;
  • narzędzie ułatwiające przygotowanie projektu PPP.

Szczegółowych informacji udziela:

Wydział Prawny i Analiz Rynku PPP
Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
tel. 22 273 79 50
ppp@mfipr.gov.pl