Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 10.4. Redukcja emisji RPO WP 2014-2020 dla typów projektów nr 4) i 5)

Zakończony 14.10.2016

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (IZ RPO WP 2014-2020) – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 10.4. Redukcja emisji RPO WP 2014-2020 (RPPM.10.04.00-IZ.00-22-001/16).

Przedmiotem konkursu jest udzielenie dofinansowania projektom wpisującym się w cele szczegółowe Działania 10.4. Redukcja emisji, w ramach Osi Priorytetowej 10 Energia.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w regulaminie konkursu dostępnym poniżej.
 

Lista złożonych wniosków

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny wykonalności

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny strategicznej I stopnia

Wyniki naboru 02.02.2017

 

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

od 5 września 2016 r. do 14 października 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Konkurs powinien zostać rozstrzygnięty w lutym 2017 roku.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Departament Programów Regionalnych

ul. Augustyńskiego 2

80-819 Gdańsk 

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych dostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu.

Następnie należy złożyć do Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 wniosek, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami:

- dwa egzemplarze wniosku w wersji papierowej wraz z zapisem na nośniku optycznym (CD lub DVD) osobiście w godzinach pracy urzędu lub przesłać na adres urzędu wskazany powyżej

lub

- w wersji elektronicznej za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) na adres: 

/x7tx0no864/SkrytkaESP 

lub 

/x7tx0no864/Skrytka

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w pkt 11 regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do wszystkich typów beneficjentów wymienionych w pkt 6 opisu Działania 10.4. zamieszczonego w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych (SzOOP) RPO WP, tj.:

1) jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych,

2) związków i stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego,

3) jednostek administracji rządowej,

4) innych jednostek sektora finansów publicznych,

5) organizacji pozarządowe,

6) jednostek naukowych,

7) instytucji edukacyjnych,

8) szkół wyższych,

9) przedsiębiorców.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje typy projektów nr 4) i 5) wymienione w pkt 5 opisu Działania 10.4. zamieszczonego w SzOOP RPO WP, tj.:

4) modernizację oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych
i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych,

5) rozbudowę systemu monitoringu powietrza.

Uzupełniająco w ramach typu projektu nr 4) dopuszcza się budowę lub modernizację systemów zarządzania energią.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów:

 

Kryteria formalne (obligatoryjne):

Obszar A – Podstawowe:

A.1. Poprawność złożenia wniosku

A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania

A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów

A.4. Partnerstwo

A.5. Kwalifikowalność wartości projektu

A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu

A.7. Pomoc publiczna

A.8. Montaż finansowy projektu

A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE

A.11. Zgodność z wymaganiami formalno-prawnymi

 

Obszar B – Specyficzne

Kwalifikowalność specyficzna dla Działania/Poddziałania

 

Kryteria wykonalności (obligatoryjne):

Obszar A – Wykonalność rzeczowa projektu

A.1. Potencjał wnioskodawcy i partnerów

A.2. Zakres rzeczowy projektu

A.3. Sposób realizacji projektu

A.4. Poprawność procedury OOŚ

 

Obszar B – Wykonalność finansowo-ekonomiczna projektu

B.1. Nakłady na realizację projektu

B.2. Założenia do analiz

B.3. Analiza finansowa projektu

B.4. Analiza ekonomiczna projektu

B.5. Trwałość instytucjonalno-finansowa

 

Kryteria strategiczne I stopnia (punktowe):

Obszar A – Wkład projektu w realizację Programu

A.1. Profil projektu na tle zapisów Programu

A.2. Potrzeba realizacji projektu

A.3. Wkład w zakładane efekty realizacji Programu

A.4. Oddziaływanie projektu

 

Obszar B – Metodyka projektu

B.1. Kompleksowość projektu

B.2. Komplementarność projektu

 

Obszar C - Specyficzne ukierunkowanie projektu (dla projektów dotyczących oświetlenia – typ projektu nr 4)

C.1. Efekt ekologiczny

C.2. Partnerstwo

 

Definicje kryteriów wyboru projektów przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WP znajdują się w wyciągu z Załącznika nr 3 do  SzOOP RPO WP, który stanowi Załącznik nr 6 do regulaminu konkursu.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) wynosi 85%  wartości wydatków kwalifikowalnych.

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w pkt 18 opisu Działania 10.4. w SzOOP RPO WP.

Minimalny wkład własny wynosi 15% wartości wydatków kwalifikowalnych.

Maksymalna wartość dofinansowania

Maksymalna wartość dofinansowania nie została ustalona.

 

Minimalna wartość projektu wynosi:

1) 500 000,00 PLN dla typu projektu 4),

2) 250 000,00 PLN dla typu projektu 5).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja wynosi 63 302 021 PLN, w tym:

1. dla typu projektu nr 4) – 58 026 851 PLN;

2. dla typu projektu nr 5) – 5 275 170 PLN.

Niezbędne dokumenty

Załączniki w wersji edytowalnej

Załączniki w wersji edytowalnej

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu na każdym etapie oceny, o którym mowa w pkt 6 Regulaminu konkursu, Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu. Podstawę prawną dla procedury odwoławczej stanowi ustawa wdrożeniowa. 

Procedura odwoławcza dzieli się na dwa etapy:

 • etap przedsądowy, który odbywa się na poziomie IZ RPO WP,

 • etap postępowania przed sądami administracyjnymi, tj. wojewódzkim sądem administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

 

Procedura odwoławcza nie wstrzymuje zawierania umów z wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania w ramach danego konkursu. Oznacza to, że w odniesieniu do projektów nieobjętych procedurą odwoławczą ich ocena odbywa się w normalnym trybie przewidzianym systemem realizacji, z zawarciem umowy o dofinansowanie włącznie.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących naboru dla Działania 10.4 informacji udziela telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

- Bartosz Gappa, tel. (58) 326 81 37, e-mail b.gappa@pomorskie.eu

W sprawach dotyczących Generatora Wniosków Aplikacyjnych informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

- Dariusz Pyśko, tel. (58) 326 81 13, e-mail: d.pysko@pomorskie.eu,

- Andrzej Wrona, tel. (58) 326 81 13, e-mail: a.wrona@pomorskie.eu.