300 milionów złotych na przedsięwzięcia służące rewitalizacji pomorskich miast oraz inwestycje z zakresu termomodernizacji budynków mieszkalnych i odnawialnych źródeł energii w województwie pomorskim

W dniu 3 czerwca br. Europejski Bank Inwestycyjny ogłosił postępowanie na wybór instytucji finansowych, których zadaniem będzie uruchomienie produktów finansowych z udziałem środków unijnych i budżetu państwa:  Pożyczka rewitalizacyjna, Pożyczka na modernizację energetyczną budynków mieszkalnych i Pożyczka OZE. 

Zaproszenie kierowane jest do instytucji finansowych, w tym m.in. banków oraz funduszy pożyczkowych. Wybrane podmioty udzielać będą wsparcia m.in. samorządom lokalnym, przedsiębiorcom, instytucjom kultury, wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym realizującym inwestycje na terenie województwa pomorskiego. Wybór zostanie przeprowadzony na podstawie wewnętrznych procedur EBI.

Instrumenty zostaną zasilone środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie 284 mln zł. Pozostałą kwotę (co najmniej 16 mln zł) zapewnią pośrednicy finansowi. Łączna kwota środków przeznaczonych na ten cel w ramach postępowania wyniesie co najmniej 300 mln zł.

Celem uruchomienia wsparcia jest finansowanie przedsięwzięć służących rewitalizacji pomorskich miast, głębokiej modernizacji energetycznej budynków mieszkalnych oraz rozwojowi odnawialnych źródeł energii.

Wkład finansowy, po wykorzystaniu i spłacie pożyczek przez ostatecznych odbiorców, będzie podlegać zwrotowi do EBI.

Postępowanie jest realizowane przez EBI w ramach umowy zawartej z Zarządem Województwa Pomorskiego jako Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020). Od 9 grudnia 2016 r. EBI pełni rolę Menadżera Funduszu Funduszy.

Niniejsze Zaproszenie opiewa na całą kwotę alokacji dedykowanej instrumentom finansowym w obszarze rewitalizacji oraz energii w ramach RPO WP 2014-2020.

Punktem wyjścia do podejmowanych obecnie działań jest dotychczasowa współpraca między Województwem Pomorskim a EBI prowadzona od 2010 roku, która zaowocowała realizacją 45 inwestycji z terenu Pomorza. W ramach realizacji Inicjatywy JESSICA współfinansowanej z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 została sfinansowana rewitalizacja dworca PKP w Sopocie – pierwszy w Europie projekt hybrydowy ze środków zwrotnych UE.

Zawiadomienie o Zaproszeniu znajduje się na stronie internetowej:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:211411-2017:TEXT:EN:HTML&src=0.