100 milionów złotych dla pomorskich firm na badania, rozwój i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań

Właśnie rusza konkurs unijny na dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych oraz tworzenie i rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach. To pierwszy konkurs, w którym firmy mogą pozyskać kompleksowe wsparcie finansowe nie tylko na badania,  ale także na wdrożenie w ich wyniku konkretnych innowacyjnych rozwiązań w biznesie. Wnioski można składać w Agencji Rozwoju Pomorza już w lutym 2019 roku.

 

Pula środków w tym konkursie wynosi 100 mln zł. Wykorzystując nowe możliwości jakie daje Komisja Europejska, Zarząd Województwa Pomorskiego rozszerzył zakres dofinansowania  projektów, który będzie obejmował zarówno wypracowanie pomysłu jak i jego praktyczne wdrożenie. Oznacza to, że w jednym wniosku można ubiegać się o środki finansowe np. na opracowanie innowacyjnego produktu i jednocześnie uruchomienie nowej linii do jego produkcji. Konkurs nie stawia też granicy dofinansowania dla jednego podmiotu – wyjaśnia Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk.

Minimalna i maksymalna kwota, o którą mogą ubiegać się firmy nie została określona. Procentowy udział środków europejskich w projekcie zależy od typu projektu, wielkości podmiotu ubiegającego się o wsparcie, rodzaju wydatków i może wynosić do 80% kosztów kwalifikowanych.


Jakie projekty mogą otrzymać dotacje?

Firmy mogą pozyskać dofinansowanie m.in. na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych, wsparcie procesów zabezpieczenia i ochrony własności intelektualnej dla własnych rozwiązań technicznych. Dotacje będzie można wykorzystać na zakup i dostosowanie do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw do własności intelektualnej, w tym patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej związanej z  wprowadzeniem na rynek produktu lub usługi. Wsparcie przeznaczone będzie także na realizację projektów badawczo-rozwojowych zmierzających do komercjalizacji wyników, realizowanych przez jednostki B+R w ramach „skutecznej współpracy" z przedsiębiorstwami. Konkurs stwarza również możliwość sfinansowania działań związanych z tworzeniem i rozwojem infrastruktury B+R przedsiębiorstw, m.in. budowy, rozbudowy, przebudowy laboratoriów specjalistycznych, działów B+R lub centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach oraz zakupu wyposażenia, (aparatury badawczej, sprzętu i urządzeń laboratoryjnych), technologii i innej niezbędnej infrastruktury przy tworzeniu innowacyjnych produktów i usług.

Dofinansowanie otrzymają projekty mieszczące się wyłącznie w obszarach Inteligentnych Specjalizacji Pomorza http://www.rpo.pomorskie.eu/inteligentne-specjalizacje

 

Dla kogo?

Wsparcie kierowane jest zarówno do rozpoczynających, jak i kontynuujących działalność badawczą i rozwojową (B+R). O środki mogą ubiegać się nie tylko MŚP, ale i duże przedsiębiorstwa. W zależności od typu projektu, przedsiębiorcy mogą aplikować w partnerstwach z innymi firmami, jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi, IOB, izbami gospodarczymi i klastrami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami prowadzącymi badania naukowe lub prace rozwojowe. W tym przypadku beneficjentami mogą być jednostki naukowe, w ramach tzw. skutecznej współpracy z przedsiębiorcami.


Gdzie szukać  informacji?

Warto śledzić stronę internetową Agencji Rozwoju Pomorza https://www.arp.gda.pl/, która informuje o wybranych i uruchamianych konkursach. Siedziba Agencji Rozwoju Pomorza mieści się w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 472 D. Informacji udziela również  Lokalny Punkt Informacyjny w Gdańsku pod nr tel. (58) 32 33 106/139 e-mail: Gdansk.PIFE@pomorskie.eu